جستجوی مقالات فارسی – تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت …

عمده صنايع دستي شهرستان بوکان شامل موارد زیر میباشد:
قاليبافي: (در طرحهاي3 ترنج، هراتی و ساير طرحهاي كردي افشار) نقوش موجود در بافتهها مستقيماً از عوامل طبيعي مانند كوه، رود، درخت، آتش و… الهام گرفته شدهاند.
سجادهبافي: انواع سجاده از نوع جاجيم و گليم با طرحهاي ساده يا طرحهایي مخصوص (شبيه طرح محراب)؛
پارچهبافی: بدليل علاقه اقوام كرد به حفظ سنن و آداب و رسوم سنتي خود و پيروي از هويت فرهنگي خاصي كه به آن پايبند هستند توليد پارچه مخصوص لباس كردي كه “بوزو” ناميده مي شود توسط دستگاههاي پارچه بافي معمول است روش كار بدين صورت است كه استاد كار پس از دريافت پشم ريسيده شده و گرفتن سفارش اقدام به چلهكشي و ماسوره پيچي نخ ها نموده و با توجه به ابعاد محصول مورد سفارش و نوع بافت آن از شانههاي مختلفي استفاده مي نمايد سپس با به حركت درآوردن ماكو به كمك دست (كه در داخل آن ماسوره حاوي نخ هاي پود قرار داده) و استفاده از پا براي ايجاد درگيري نخهاي پود و تار، عمل بافت را انجام مي دهد عرض دستگاههاي بافندگي از 20 تا 65 سانتي متر متفاوت است. عرض 20 سانت بيشتر براي تهيه پارچه لباسهاي كردی معمول است و بطور متوسط از 22 متر آن يكدست لباس محلي كردي تهيه ميگردد. در برخي موارد نوعي پارچه توري براي تهيه پشه بند نيز توليد مي شود كه نخهاي آن بسيار ظريفتر از پارچه معمولي است.
حصیر بافی: بافت حصير با ساقه گندم و جو كه قبلاً خيس و انعطافپذير شده است توسط دست وبدون استفاده از ابزارخاصي از دیگر محصولات صنايع دستي اين منطقه است حصير توليد شده مصارف مختلفي از قبيل زيرانداز، پرده سايهبان و تزئين دارد.
نمدمالی،گیوهدوزی، سفالگری، مجسمهسازی، نقاشی، خراطی چوب، پولکدوزی و منجوقدوزی از سایر صنایع دستی این شهرستان میباشند.
3-9-2) تسهیلات و خدمات گردشگري شهر بوكان
شهرستان بوكان در سال 1392 داراي یک هتل و 3 واحد مهمانپذير درجه 2 است و با داشتن 71 تخت، 07/3 درصد از تختهاي واحدهای اقامتی استان را تشكيل ميدهد.
بر اساس آمار سال 1379شهرستان بوكان داراي 1 بيمارستان با 140تخت (16/4 درصد از كل بيمارستانهاي استان) و (76/3 درصد از تختهاي بيمارستاني استان) و داراي 12 مركز بهداشتي درماني (41/6 درصد از مراكز بهداشتي درماني استان) كه 7 واحد آن شهري و 5 واحد آن روستايي است ميباشد. مركز اورژانس شهرستان بوكان در سال 1380 افتتاح شد كه با 2 آمبولانس بصورت شهري جادهاي فعالیت میکنند.
جدول 8-2- تعداد و وضعیت تسهیلات و خدمات گردشگری شهر بوکان در سال 1392

ردیف تسهیلات و خدمات گردشگری تعداد
1 هتل 1
2 مهمانپذیر 3
3 دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 5
4 مراکز پذیرایی و نوشیدنی 7
5 مراکز خرید 9