دسترسی به منابع مقالات : تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 12

مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه است که سازمان را قادر میسازد به اهداف خود دست یابد (دیوید،24:1384). مدیریت استراتژیک از چهار عنصر اساسی تشکیل میشود:
بررسی محیطی[49]
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی[50]
نظارت و کنترل[51]
از آنجایی که هدف محقق دستیابی به استراتژیهای ارتقای گردشگری میباشد، بنابراین تمرکز این تحقیق بر دو عنصر بررسی محیطی و تدوین استراتژی است.
نمودار 1-2- عناصر اساسی فرایند مدیریت استراتژیک
بررسی
تدوین
اجرای
ارزیابی و
برگرفته از هانگر و ویلن(23:1389)
بررسی محیطی؛ عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات مربوط به محیطهای داخلی و خارجی سازمان بین کارکنان کلیدی شرکت (هانگر و ویلن،67:1389).
در این زمینۀ تدوین استراتژی مدلهای بسیاری وجود دارد؛ در ادامه به خاطر اهمیت گستردۀ مدل فرد.آر.دیوید به توضیح آن میپردازیم:
3-3-2) الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید
فرایند مدیریت استراتژیک در چارچوب و الگوی متداول و قابل قبول دیوید به شرح زیر ارائه میگردد. این الگو که در نمودار 2-2 نشان داده شده است، شامل سه بخش اصلی زیر میباشد.
نمودار2-2- الگوی جامع مدیریت استراتژیک
تعیین مأموریت
بررسی
عوامل خارجی
بررسی
عوامل داخلی
تعیین هدفهای بلندمدت
تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژیها
تعیین هدفهای سالانه و سیاستها
تخصیص منابع
محاسبه و ارزیابی عملکرد
بازخور
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی
ارزیابی استراتژیها
مأخذ: دیوید 103:1384
الف) تدوین استراتژی
ب) اجرای استراتژی
ج) ارزیابی استراتژی (دیوید، 102:1384).
در بررسی عوامل خارجی سعی میشود روندها و رویدادهایی که از کنترل یک شرکت منحصر به فرد خارج است شناسایی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. میتوان عوامل خارجی را به پنج گروه طبقهبندی کرد: 1)عوامل اقتصادی 2) عوامل اجتماعی و فرهنگی، بوم شناسی و محیطی 3) عوامل سیاسی، دولتی و قانونی 4) عوامل فنآوری و 5) عوامل رقابتی (دیوید،214:1384).
در بررسی عوامل داخلی سعی میشود روندها و رویدادهایی که در کنترل یک شرکت منحصر به فرد است شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. عوامل داخلی را میتوان به شش گروه طبقهبندی کرد: 1) مدیریت 2) بازاریابی 3) امور مالی/حسابداری 4) تولید/عملیات 5) سیستم اطلاعات رایانه و 6)تحقیق و توسعه (همان،283).
ارزیابی محیط خارجی (تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدها)
محیط خارجی[52] – محیط بیرونی یا خارجی شامل متغیرهایی (فرصتها و تهدیدها) است که خارج از سازمان وجود دارند و از حیطهی کنترل پیوسته مدیریت ارشد سازمان خارج میباشند. این متغیرها، فضا و بافتی را به وجود میآورند که سازمان در آن وجود دارد و فعالیت میکند. این متغیرها ممکن است نیرهای کلان و روندهای موجود محیط اجتماعی یا نیروهایی میباشند که در محیط خاص وظیفهای سازمان فعال میباشد (دیوید و ویلن، ترجمه اعرابی و رضوانی، 68:1389). استراتژیستها با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، عواملی را که موجب خلق فرصتها و تهدیداتی میشوند، استخراج میکنند.
ارزیابی محیط داخلی (تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.