تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت …

جدول 3-4- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 123
نمودار 2-4- نمودارميله اي مربوط به فراواني سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 123
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 124
نمودار 3-4- نمودارميله اي مربوط به فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 124
جدول 5-4- ضرایب اهميت اجزاي محيط خارجي 125
جدول6-4- بررسی جاذبههای گردشگری (با ضریب اهمیت12٪) 126
جدول7-4- بررسی تسهیلات و خدمات گردشگری (با ضریب اهمیت19٪) 127
جدول8-4- بررسی زیرساختهای گردشگری و عوامل مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی‌ (با ضریب اهمیت 26٪) 127
جدول9-4- بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی، موقعیتی و اقتصادی (با ضریب اهمیت 43٪) 128
جدول 10-4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 129
جدول11-4- ضرایب اهمیت اجزای محیط داخلی 130
جدول 12-4- بررسی جاذبههای گردشگری (با ضریب اهمیت 18٪) 131
جدول 13-4- بررسی تسهیلات و خدمات گردشگری (با ضریب اهمیت20٪) 131
جدول 14-4- بررسی زیرساختهای گردشگری (با ضریب اهمیت 24٪) 132
جدول 15-4- بررسی عوامل مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی (با ضریب اهمیت 12٪) 133
جدول 16-4- بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی و بازار‌ (با ضریب اهمیت 26٪) 133
جدول 17-4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) 135
جدول 18-4- ماتریس SWOT 140
جدول 19-4- استراتژی‌های انتخاب شده 142
جدول 20-4- ماتريس برنامهريزي استراتژيك کمی (QSPM) شهر بوکان 145
جدول 21-4- الویت بندی استراتژیهای ناحیه تهاجمی 149
جدول 1-5- راهکارهای حفظ و زنده نگه داشتن آداب و رسوم سنتی 161
جدول 2-5- راهکارهای تأسیس موزه و گالری های هنری و مردم شناسی جهت معرفی فرهنگ و آداب و رسوم غنی به گردشگران 161
جدول 3-5- راهکارهای اجرای تورهای گروهی گردشگری شهری و بازدید از مراکز خرید 161
جدول 4-5- راهکارهای احداث و توسعۀ مراکز بهداشتی و درمانی 162
جدول 5-5- راهکارهای بهسازی حمل و نقل و ایجاد راههای ارتباطی 162
جدول 6-5- راهکارهای تأسیس زیرساختهای تأمین آب و برق جهت توسعه گردشگری 162
جدول 7-5- راهکارهای بهرهگیری از دانش نیروهای تحصیل کرده و متخصص جهت مدیریت واحدهای اقامتی 162
جدول 8-5- راهکارهای بهرهگیری از حمایت مسئولان در زمینه حفظ و مرمت آثار تاریخی و ایجاد بستری مناسب برای توسعه گردشگری 163
جدول 9-5- راهکارهای تاکید بر فعالیت های بازاریابی جهت هویت بخشی و معرفی بناهای تاریخی و باستانی 163
جدول 10-5- راهکارهای بهبود کیفیت خدمات پذیرایی بین راهی با توجه به موقعیت ارتباطی ویژه شهر بوکان 164
جدول 11-5- راهکارهای توسعه گردشگری تجاری با جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی 164
جدول 12-5- راهکارهای ایجاد زمینه درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) 164
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
در عصر سفرهای بین المللی، کشورها، شهرها و مکانهای گردشگری به طور مداوم بازارهای نوظهور را جستجو میکنند. همانطورکه کارشناسان گردشگری، متصدیان تور و آژانسهای مسافرتی به دنبال کسب آگاهی از مقصدهای نوظهور میباشند (کیم[8] و پردو[9]،۲۰۱۱). رشد فزایندۀ صنعت گردشگری و به دنبال آن ظهور مقصدهای جدید چالشهایی به همراه داشته است؛ نیازها و انتظارات به سرعت در حال تغییر گردشگران، ظهور انواع جدید گردشگری، حساسیت نسبت به مسائل محیطی و جهانی منجر به این امر گردیده که مدیران در یک فضای به شدت رقابتی به سمت مدیریت دانش محور و توسعۀ اندیشیده شده گرایش پیدا کنند. در نتیجه ضرورت طراحی برنامههای منظم، مدیریت هدفمند، تربیت نیروی انسانی کارآمد و جذب سرمایههای بیشتر به این صنعت بیش از پیش احساس میشود. گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل میکند که یکی از این الگوهای فضایی، گردشگری شهری است. نواحی شهری به علت آنکه جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند غالباً مقصدهای گردشگری مهمی محسوب میگردند. شهرها معمولاً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها، بناهای یادبود، تئاترها، استادیومهای ورزشی، پارکها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور دارا بوده که این خود گردشگران بسیاری را جذب میکند (تیموتی[10]،63:1995). از این رو اهمیت مطالعۀ راهبردهای توسعه مقصدهای شهری نوظهور غیر قابل انکار است.
2-1) بیان مسئله
امروزه مردم با وجود ناامنی شغلی، نسبت به گذشته سختتر کار میکنند اوقات فراغت فشردهتر شده و مردم چندین مسافرت کوتاه را به یک تعطیلات طولانی ترجیح میدهند. بنابراین مردم مقصدهای گردشگری را میخواهند که به راحتی و به سرعت قابل دسترسی باشد؛ این شرایط برای مقصدهای نزدیک و قابل دسترسی، بسیار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگری شهری شده است (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود،1389). شهرها به عنوان مقصد گردشگری، دارای عملکرد چند منظوره هستند؛ آنها به عنوان دروازه ورودی به کشور، مراکز اقامتی و مبدأ سفر به روستاها و مقصدهای مجاور خود هستند. علاوه بر این، شهرها فقط مقصدهایی که در آنها جمعیتی با فعالیتهای اقتصادی، زندگی فرهنگی و تحت کنترل نیروهای سیاسی کنار هم جمع میشوند نمیباشند، بلکه نقش مهمی را به عنوان مراکز فعالیت گردشگری بر عهده دارند. بنابراین، باید به جای گردشگری در شهرها، مفهوم “گردشگری شهری” مورد بررسی قرار گیرد (رهنمایی،1387).
یکی از مهمترین مقصدهایی که روندهای گردشگری جهان را در دهههای گذشته تحت تاثیر قرار داده است، مراکز شهری است. رشد سفرهای کوتاه مدت ا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ین مقصدها را به یکی از اصلیترین مراکز گردشگری دنیا تبدیل نموده است (کوپر[11] و همکاران،145:1998).
بایستی توجه داشت که، در این نقاط اگر گردشگری در راستای اهداف و برنامههای توسعه پایدار حرکت ننماید شکلی از توسعه بیبرنامه گردشگری رخ خواهد داد که باعث تخریب محیط طبیعی و انسانی این شهرها میگردد.