تحقیق رایگان درمورد و

هدف”کاربردی” و از لحاظ روش در زمره‌ی پژوهش‌های توصیفی و از نوع “همبستگی” می‌باشد.

3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران دبیرستان های شهرستان بندرماهشهر می باشد که براساس آمار گرفته شده در سال1392هفتاد70 نفر می باشند .
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری
به دلیل تعداد محدود جامعه آماری نمونه گیری صورت نگرفته و کل شماری انجام شده است.
جدول شماره‌ی (3-1): توزیع نمونه پژوهش بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی
ویژگی‌های جمعیت شناختی
تعداد
درصد
جنسیت
مرد
41
6/58

زن
29
4/41
سابقه کار
10-1
38
3/54
20-11
20
6/28
30-21
12
1/17
فوق دیپلم
3
3/4
لیسانس
56
0/80
فوق لیسانس و بالاتر
11
7/15
کل
70
3-5- ابزار پژوهش

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای جمع‌آوری اطلاعات از دو مقیاس استفاده شد:
3-5-1- مقیاس عوامل استرس زا (اورلی و گیرادتو، 1980):
مبتنی بر عوامل عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن، انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب، محیط فیزیکی، تضاد شغل و ابهام نقش به صورت پنج گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت و مشتمل بر 41 گویه می‌باشد.
جدول شماره‌ی (3-2): توزیع گویه‌ها و روش نمره‌گذاری مقیاس عوامل استرس زا
عوامل
شماره‌ی گویه‌ها
طیف نمره‌گذاری
عجله کاری
6-1
5 – 1
5 ( کاملاً موافقم)
تا
1 ( کاملاً مخالفم)
رقابتی بودن
12-7
حرص زدن
18-13
انجام کار بدون برنامه ریزی
24-19
محیط فیزیکی
30-25
تضاد شغل
36-31
ابهام نقش
41-37
.3-5-2- مقیاس راهکارهای مدیریت استرس(کوبین و همکاران، 1990):
مبتنی بر راهکارهای ایجاد حس خوش بینی، مدیریت زمان، فعالیت های تفریحی، ورزش، بدن را در حالت استراحت قرار دادن، سنگ صبور قرار دادن دیگران و رژیم غذایی، به صورت پنج گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت و مشتمل بر 19 گویه می‌باشد.
جدول شماره‌ی (3-3): توزیع گویه‌ها و روش نمره‌گذاری مقیاس راهکارهای مدیریت استرس
عوامل
شماره‌ی گویه‌ها
طیف نمره‌گذاری
ایجاد حس خوش بینی
5-1
5 – 1
5 ( کاملاً موافقم)
تا
1 ( کاملاً مخالفم)
مدیریت زمان
10-6
فعالیت های تفریحی
15-11
ورزش
20-16
بدن را در حالت استراحت قرار دادن
25-21
سنگ صبور قرار دادن دیگران
29-26
رژیم غذایی
34-31
3-6- روایی و پایایی مقیاس‌ها
3-6-1-روایی و پایایی مقیاس عوامل استرس زا
در این پژوهش نیز روایی و پایایی مقیاس عوامل استرس زا طبق جدول (3-4) سنجیده شد. محاسبه روایی هر یک از ابعاد پرسشنامه با بهره گرفتن از روش تحلیل گویه نشان داد که هر یک از ابعاد این پرسشنامه از روایی نسبتاً بالایی برخوردار می‌باشند. همچنین به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که هر یک از ابعاد پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار بودند.
جدول شماره‌ی (3-4): طیف ضرائب همبستگی و آلفای کرونباخ مقیاس عوامل استرس زا
عوامل
طیف ضرائب همبستگی
سطح معناداری
آلفای کرونباخ
عجله کاری
90/0-19/0
0001/0
55/0
رقابتی بودن
84/0-25/0
0001/0
60/0
حرص زدن
62/0-20/0
0001/0
51/0
انجام کار بدون برنامه ریزی
75/0-35/0
0001/0
67/0
محیط فیزیکی
71/0-22/0
0001/0
65/0
تضاد شغل
34/0-78/0