تحقیق رایگان درمورد منابع استرس، پرستاران شاغل، بهداشت روان

د روانی وکارکنان بهداشت روان جامعه انجام دادند. دراین مطالعه توصیفی روش کار به این صورت بوده است که از6 بخش مراقبتهای حاد204 نفر وازکارکنان بهداشت روان جامعه 209 نفر در5 کشور مختلف اروپایی پرسشنامه مسلاچ را پر کردند.
ابزار دیگر شامل جدول سلامت حرفه ای روانی (MHPSS)33پرسشنامه برای بررسی بعد روانی اجتماعی محیط کار (QPWES)34 ، به علاوه یک پرسشنامه جامع دموگرافیک بوده است.
روش آماری غیرپارامتریک (من ویتنی35-کروسکال والیس36) برای این مطالعه استفاده شد. نتایج حاکی ازآن بود که به جز بعد خستگی عاطفی تفاوتی در فرسودگی شغلی میان دوگروه کارکنان وجود نداشت. تیم کارکنان جامعه مشکلات سازمانی بیشتری را گزارش نمودند. میزان تقاضای کار زیادتر، برخورد کمتر با همکاران اما همچنین ارتباط بهتراجتماعی وکنترل بهتر بر کارشان راگزارش کردند. کارکنان بخشها از ساختار سازمانی و دسترسی به همکاران راضی تر بودند اما از فقدان کنترل بر وضعیت اجرای کار شاکی بودند. تفاوت تنها درمنابع ایجاد کننده استرس شغلی و فرسودگی ناشی ازآن بوده است؛ این پژوهش محدودیت هایی داشته است. یک محدودیت عمده این بوده است که انتخاب کشورهای شرکت کننده درمطالعه از بین کشور های اروپایی تصادفی نبوده است ، بلکه کشورهای هم پیمان انتخاب شدند. محدودیت دیگر اینکه معیارهای خروج ازمطالعه در کشورهای مختلف یکسان نبوده اند. محدودیت دیگر نیز کیفیت پرسشنامه بوده است که درهر کشور از زبانی به زبان دیگر ترجمه شده و دوباره معتبر شده است (26).
همچنین گالیقر37 و همکاران در سال 2009 دریک مرکز بزرگ درمانی کودکان واقع در مرکز غرب ایالات متحده امریکا مطالعه ای تحت عنوان” درک استرس ، فرسودگی و سیستم های حمایتی در پرستاری پیوند مغز استخوان کودکان” انجام داده اند. در این مطالعه که از نوع توصیفی بوده است ، از روش نمونه گیری آسان استفاده شده است و از همه پرستاران واجد شرایط پیوند مغز استخوان کودکان در محدوده تازه فارغ التحصیل تا با سابقه کار بالا نمونه گیری شده است. حجم نمونه شامل 30 پرستار بوده است. ابزار مورد استفاده ابزار فرسودگی شغلی مسلاچ و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بوده است. پرسشنامه همچنین در مورد درک استرس مربوط به کار و سیستم های حمایتی در بخش پیوند مغز استخوان کودکان سوال
می کرد.پرستاران استرس زاهای محل کار را به ترتیب اهمیت دسته بندی کردند. همچنین از آنان پرسیده شد که آیا در محل کار سیستم های حمایتی مورد استفاده بوده و
قابل مشاهده و مفید می باشند؟
ابزار فرسودگی شغلی مسلاچ 22 گویه برای اندازه گیری فرسودگی شغلی بوده که در مطالعه اخیر به عنوان سندرمی متشکل از سه بعد واماندگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی تعریف شده است. هر بعد سوالات مربوط به خود را دارد و با امتیاز بندی جداگانه به صورت کم، متوسط و زیاد اندازه گیری شده است. پرسشنامه ها توسط پژوهشگر هر بار به 1 یا 2 پرستار داده شدو در زمانها و روزهای مختلف جهت جلوگیری از اختلال در امر مراقبت بیماران توزیع شد.آمار توصیفی اطلاعات کمی و همبستگی توسط SPSS 16 بر مبنای اطلاعات هر دو ابزار مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج به این صورت بوده است که : منابع استرس در اکثر پرستاران ثابت بوده و استرس زا ترین آن شامل بحرانی بودن بیماری و درک سریع مددجویان بوده اند . از طرف دیگرکمبود کارکنان، شیفت های در گردش، مرگ مددجویان و تقاضاهای خانواده های مددجویان، از دیگر منابع استرس زا بوده اند. (7/73%) پرستاران حد متوسط تا بالای واماندگی عاطفی و (33 %) حد متوسط مسخ شخصیت را گزارش کردند؛ (50%) نیز سطوح بالای عدم موفقیت فردی شغلی را گزارش نمودند.
(3/83%) از پرستاران احساس حمایت در بخششان داشتند ، (90%) آنان احساس می کردند که سیستم های حمایتی در جای خودشان قرار دارند، (63%) احساس می کردند که سیستم های حمایتی در دسترس هستند، (30%) گزارش کردند که سیستم های حمایتی قابل مشاهده نیستند و(7/56%) تصمیم گیری نکردند که سیستم های حمایتی مفید هستند یا نه؟
این قبیل مطالعات پیشنهاد می کند که سیستم های حمایتی برای پرستاران در محیط کاری پر استرس ممکن است یک نقش عمده در احساس رضایت شغلی از بعد موفقیت فردی شغلی داشته باشند ، اما نتایج قطعی نیستند. محدودیت های مطالعه اخیر نمونه گیری آسان در حجم کم و تک برنامه ریزی بوده و این که فقط از خود گزارشی استفاده شده است.بنابراین نتایج
نمی تواند به سایر جمعیت ها تعمیم پیدا کند (39).
اسپنس38 و همکاران در سال 2009 درشهر لندن واقع در اونتاریو39 کانادا پژوهشی تحت عنوان “فرسودگی شغلی در تازه فارغ التحصیلان :تاثیرمحیط شغلی، نزاکت در محل کارو اقتدار کاری” انجام داده اند. در این مطالعه که از نوع توصیفی بوده ،اطلاعات از یک مطالعه بزرگ ایالتی بر تعداد 3180 پرستارکه همگی کمتر از 2 سال مشغول به کار بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده شاخص کاری جدول محیط حرفه پرستاری ( NWI-PES) 40 شامل 31گویه بر یک مقیاس لیکرت چهار موردی تشکیل شده بود.
درک تازه فارغ التحصیلان از کیفیت روابط میان پرستاران بخش محل کارشان به وسیله 4گویه از شورتل41، روسیو42، ژیلز43، دیورز44 و سیمونز45 (1991)، پرسشنامه پزشک- پرستار بخش مراقبت های ویژه اندازه گیری شد. گویه
ها در یک جدول 5 موردی بیان شده اند.در مورد سنجش نزاکت ، نمرات بالاتر نشان دهنده نزاکت کمتر محیط کاری در بخششان بوده است.درک اقتدار کاری به وسیله 2 گویه جدول اقتدارکاری کلی46 (لاس چینجر47، فینجن48، شامیان49 و ویلک502001 ) توسط مقیاس 5 نقطه ای لیکرت اندازه گیری شد.
ابزار مربوط به فرسودگی شغلی شامل سوالات مربوط به واماندگی عاطفی(یکی از ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی )پرسشنامه مسلاچ می باشد که برای اندازه گیری واماندگی عاطفی تازه فارغ التحصیلان استفاده شده است. گویه ها در یک جدول 7 نقطه ای مقیاس لیکرت درجه بندی شده اند که درجه بالای جدول نشان دهنده فرسودگی شغلی می باشد.
درروش آماری تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند گانه51 استفاده شد.نتایج به قرار زیر بوده اند:
تازه فارغ التحصیلان احساس می کردند که فقط گاهی در محیط کاری شان اقتدار کاری داشته اند و مقداری از میزان مثبت نزاکت در محیط کارشان را گزارش کردند، گرچه اختلاف وسیعی در این جداول وجود داشت و بالاخره تازه فارغ التحصیلان در این مطالعه سطوح بالایی از واماندگی عاطفی را گزارش کردند: (62 %) فرسودگی شغلی شدید داشته اند. درک فارغ التحصیلان از حمایت حرفه پرستاری در محیط کارشان پیشگویی کننده های عمده غیر وابسته واماندگی عاطفی بوده اند.(004/0 p = ) چنانچه نزاکت در محل کار ،(003/0 p =) و اقتدار کاری ،(001/0 p =) داشته است.
چنین است که ترکیبی از اعمال حمایتی محیط کار، روابط با نزاکت میان همکاران پرستاری و حس بالای داشتن اختیار و قدرت در محیط کار که سطوح واماندگی عاطفی میان فارغ التحصیلان را کاهش می دهند ، (28%) از واریانس در فرسودگی شغلی را تفسیر می کنند.
این مطالعه نیز محدودیت هایی دارد از جمله این که باید با استفاده از نمونه های با تجربه کاری بیشتر در پرستاری ، تکرار می شد تا تفاوتهای عمومی را بیازماید وبه تجارب پرستاری در فرسودگی توجه کند. یک مطالعه دراز مدت با استفاده از اندازه گیری دقیق تر نزاکت در محل کار توصیه شده است.(23)
در زمینه بررسی ارتباط فرسودگی شغلی پرستاران با برخی از عوامل مرتبط ، بارنارد52 و همکاران در سال 2006 مطالعه ای با هدف تعیین ارتباط بین استرس زا ها ، حمایت های کاری با فرسودگی شغلی درپرستاران بیماری سرطان در استرالیا انجام داده اند . در این مطالعه توصیفی یک لیست 179 نفری از همه پرستاران رسمی که معیار ورود به مطالعه را داشتند تهیه شد که از بین آن ها 101 نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند. پرسشنامه خودگزارشی شامل اطلاعات فردی و مقیاس حمایت کاری، منابع تنش زا و تعیین میزان فرسودگی شغلی بوده است. 3 مقیاس اندازه گیری منابع حمایت کاری توسط پرستاران دریافت وجمع آوری گردید: حمایت از طرف همکاران پرستاری، سوپروایزر و سازمان محل کار. هر کدام از این 3 مورد نیز تقسیماتی داشته اند که در این مطالعه به ویژه انواع حمایت عاطفی و اطلاعاتی مورد نظر بوده است. منابع استرس با استفاده از جدول استرس برای پرستاران سرطان کودکان بررسی شده است که یک ابزار 50 گویه ای است و منابع بالقوه مرتبط با کار استرس زا را برای پرستاران بخش های سرطان کودکان اندازه گیری می کرد. فرسودگی شغلی نیز توسط مقیاس فرسودگی شغلی مسلاچ اندازه گیری می شد که برای اندازه گیری 3 جنبه فرسودگی شغلی طراحی شده است.
شامل 22 گویه ( واماندگی عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی شغلی ) بوده است و با امتیاز بندی جداگانه برای هریک از ابعاد سه گانه در نهایت به صورت کم ، متوسط و زیاد سنجیده شد. ضریب همبستگی پیرسون53 برای ارتباط سنجی استرس زا ها، حمایت شغلی و فرسودگی شغلی مورد استفاده واقع شد. بیش ترین حمایت از جانب همکاران گزارش شد. در بیش ترین موارد فرسودگی شغلی در سطح متوسط گزارش شد. همبستگی مثبت عمده ای بین استرس زا ها و بعد واماندگی عاطفی(48/. r =) و مسخ شخصیت(34/. r =) از ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی وجود داشت و بین حمایت همکار و بعد موفقیت فردی نیز همبستگی وجود داشت (22/0 r =).
نتایج رابطه آماری عمده ای بین سطح حمایت های در یافتی شغلی و فرسودگی شغلی بیان نمی کنند، بنابر این مطالعات بیش تر باید صورت گیرد تا تسهیل کننده های بالقوه دیگر فرسودگی شغلی در پرستاران بیماری سرطان بررسی شوند.( مانند راهکارهای ویژه تطابق )
این یافته ها برای پایه ریزی مطالعات دیگر جهت شناسایی استرس زا ها مفید هستند که شاید بر نقش سازمان ها در گسترش راهکار ها تمرکز نمایند. همچنین مطالعات بیش تر برای روشن شدن ارتباط استرس زا ها و ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی توصیه شده است. به علاوه توصیه شده که تحقیات باید روی نیاز های حمایتی پرستاران بخش سرطان تمرکز کند. نتایج بایستی دیدگاه با ارزش بالینی و عملی برای کاهش استرس در پرستاران بخش سرطان فراهم نماید تا بتواند افزایش کیفیت مراقبت از این بیماران را به همراه داشته باشد (40).
در زمینه فرسودگی شغلی پرستاران ، لین54 و همکاران نیز در چین مطالعه ای با عنوان “فرسودگی شغلی میان پرستاران شاغل در بیمارستان های چین” در سال 2009 انجام داده اند.
هدف از این مطالعه بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل به وجود آورنده آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی چین بوده است. در این مطالعه توصیفی روش نمونه گیری
به این صورت بوده است که از میان 935 پرستار که به صورت تمام وقت در بیمارستان های دولتی چین کار می کردند، یک نمونه 249 نفری توسط روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شد. (30%) از پرستارانی که در بخش های عمومی جراحی مادران و کودکان کار می کردند و همه پرستارانی که دربخش ICU,CCUو اورژانس کار می کردند، انتخاب شدند. چون تعدادپرستاران مرد شاغل در بیمارستان های دولتی چین محدود بود همگی به عنوان نمونه در پژوهش شرکت داده شدند. پرسشنامه ها در استرالیا تهیه شد و به یک دستیار پژوهش در چین فرستاده شد.بسته ها با نام شرکت کنندگان نام گذاری شد و به بخش های مربوطه فرستاده شد. از شرکت کنندگان تقاضا شد که پرسشنامه ها را پس از تکمیل در جعبه ای که در جای خاصی در محل کارشان تعبیه شده بود، قرار دهند. 128 پرستار پرسشنامه ها را تکمیل کردند و آن ها را باز گرداندند . همه پرسشنامه های تکمیل شده به پژوهشگر در استرالیا فرستاده شد ( حجم نمونه 128 بوده است ). ابزار مورد استفاده یک نسخه ترجمه شده چینی بررسی فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون 1997 بوده است که برای بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران چین استفاده شد. شامل 22 گویه با 3 زیر جدول بوده است. 9 گویه برای واماندگی عاطفی ، 5 گویه برای مسخ شخصیت و 8 گویه برای عدم موفقیت فردی شغلی. این نسخه توسط پانگ55 و همکاران به چینی ترجمه شده است. همچنین اطلاعات دموگرافیک شامل جنس ، سن، کیفیت پرستاری ، سابقه کار در پرستاری ، موقعیت شغلی ، نوع بخش و وضعیت تاهل نیز بررسی شدند. همچنین 3 سوال راجع به حمایت دریافتی از همکاران ، مدیران ، خانواده و دوستان شده بودکه با بلی و خیر جواب داده شدند. نتایج نشان دادند که واماندگی عاطفی و عدم موفقیت شغلی فردی در فرسودگی شغلی به میزان متوسط بوده اند در حالی که بعد مسخ شخصیت در فرسودگی شغلی به میزان کم گزارش شد. آزمون های همبستگی نشان دادند که واماندگی عاطفی و مسخ شخصیت رابطه مثبت واضحی داشته اند(499/0 (r = ؛ در حالی که عدم موفقیت شغلی فردی ارتباط منفی با واماندگی عاطفی(299/0 -(r = و مسخ شخصیت (258/0-( r = داشته است.
سن ، سابقه کار ، موقعیت شغلی و سمت کاری اثر مستقیم بر واماندگی عاطفی پرستاران داشتند و اثر معکوس بر موفقیت شغلی فردی آنان داشته اند. پرستارانی که متاهل بوده اند ، سابقه کار بالا و موقعیت حرفه ای بالاتر داشته اند، به طور عمده ای میزان بالاتری از واماندگی عاطفی را تجربه کرده بودند. پرستاران جوان تر با سابقه کارکم تر ، موقعیت حرفه ای پایین تر و تجربه کاری کم تر ، میزان کم تری از واماندگی عاطفی را تجربه کرده بودند. البته بسیاری از پرستاران جوان تر شرکت کننده در این مطالعه در طرح تک فرزندی قرار داشتند و بنابر این مسئولیت کمتری نسبت به نسل قبل داشته اند. تفاوت عمده ای در فرسودگی شغلی بین دو جنس وجود نداشت که این ممکن است ناشی از این باشد

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه با موضوعدینامیکی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *