تحقیق رایگان درمورد مقابله با استرس-فروش و دانلود پایان نامه کامل


را این گونه معنا کرده اند موقعیتهای مشکل یا مبهم خوشبینی، با افزایش سازش یافتگی جسمانی و روانی با وقایع تنشزای زندگی رابطه دارد. شاید علت این مسئله آن باشد که افراد خوش بین به کاربرد مقابله متمرکز بر مسئله تمایل بیشتری دارند و از فرایندهای اجتنابی کمتر استفاده میکنند. افراد خوش بین در مقایسه با افراد بدبین، از روشهایی استفاده میکنند که احتمال پیامدهای مطلوب را افزایش میدهند.
2-1-3-4-احساس یکپارچگی
احساس یکپارچگی نوعی تعیین جهت نسبتاً مداو م و باثبات معنا است که دارای سه مؤلفه میباشد:
1. قابلیت درک :اینکه شخص چقدر دنیا را واجد ساختار و قابل پیش بینی میبیند
2. قابلیت مهار :شخص باور دارد که صاحب منابع فردی و اجتماعی کافی برای مواجهه با خواستههای محیط است
3. هدفمند بودن: برخورداری از این احساس که مقابله فعال با حوادث تنشزا امری ارزشمند است. اشخاصی که از احساس یکپارچگی زیادی برخوردارند، گرایش دارند که برای موقعیتها ساختار قائل شوند؛ چالشگری را بپذیرند و برای تسهیل فرایند مقابله به شناسایی منابع شخصی و اجتماعی بپردازند (موس و اسکافر، 1993).
شناخت چگونگی تفکر و تفسیر فرد از رویدادهای محیطی در انتخاب سبکهای مقابلهای نقش دارد. پیروان رویکردهای شناختی انسان را موجودی مختار فرض میکنند که با بهره گرفتن از ارزیابی خویش در مورد پیامدهای مسئله، از بین پیامدهای ویژهای که در مسیرش قرار دارند، دست به انتخاب می زند. ارزیابی و راهبردهای مقابله، بر عوامل تنش زایی که شخص در معرض آنها قرار دارد، واکنش نسبت به تهدیدها و چالشهایی که این عوامل تنش زا با خود همرا ه میآورند، و چگونگی سازش یافتگی طولانی مدت و کوتاه مدت تأثیر میگذارد. به این ترتیب، این چارچوب بیانگر آن است که انسان همان طورکه می تواند از عوامل تنشزا تاثیر پذیرد، توانایی آن را هم دارد که به پیامدهای عوامل تنشزای موجود در زندگی خود نیز شکل و جهت ببخشد (موس و اسکافر، 1993)
الگوهای ادراکی و پردازش اطلاعات، فرایند یادگیری و سازشی ما را تحت تاثیر قرار داده و آنها را شکل می‌دهند. در این زمینه میتوان افراد را به دو دسته تقسیم کرد؛ افرادی که ادراک آنان در مورد یک محرک پیچیده عمیقاً تحت تأثیر زمینه و محیط است و افرادی که در درک محرکهای پیچیده از زمینه تأثیر نمی‌پذیرند و خود را عنصری مجزا از محیط در نظر میگیرند. اشخاص وابسته به زمینه، بیشتر به محیط اجتماعی خو گرفتهاند. از اینرو، دیگران آنها را افرادی گرم و معاشرتی میدانند. آنان جذب موقعیتهای اجتماعی میشوند؛ مهارت های اجتماعی بیشتری دارند؛ و هیجانات و عواطف خود را بیشتر بیان میکنند. برعکس افراد گروه دوم (افراد مستقل از زمینه) نسبت به نیازهای درونی خود حساسیت بیشتری دارند.
ارزش سازشی هر کدام از جهت گیری های مذکور وابسته به ماهیت موقعیتی است که در آن درگیرند. بینش اشخاص مستقل از زمینه بیش از بقیه ، تحلیلی بوده و واجد ساختار است؛ به همین دلیل در مواجه با موقعیت‌هایی که مستلزم تجزیه و تحلیل منطقی و اتکا به خود است، موفق ترند. اشخاص وابسته به زمینه می‌توانند از مهارتهای اجتماعی خود استفاده کرده و مشکلات بین فردی را به روش های مؤثرتری حل کنند. در عین حال این اشخاص ممکن است برای یافتن راه حل مشکلات زندگی خود صرفاً به دنبال راه حلهای آشکاری بگردند که در محیط بلافصل ایشان موجود است .
یکی از سبکهای بارز شناختی، جست وجوی اطلاعات توسط شخصی است که در معرض تهدید قرار گرفته است .افرادی که بیشتر به جست وجوی اطلاعات میپردازند و توجه بیشتری به اطلاعات دارند، برانگیخته‌تر و مضطرب ترند و تلاش میکنند.
اطلاعات بیشتری در زمینه ماهیت رویداد تنش زا کسب کنند. در مقابل، افرادی که از کسب اطلاعات در مورد رویداد تنشزا اجتناب میکنند و توجهی به اطلاعات ندارند، سعی میکنند حواس خویش را از رویداد تنشزا منحر ف کرده و آرامش خود را حفظ نمایند (موس و اسکافر، 1993).
2-1-3-5-مکانیسم های دفاعی
برخی پژوهشگران معتقدند افراد در زمینه مکانیسمهای دفاعی و مقابله برای مهار موقعیتهای مختلف زندگی، ترجیحات نسبتاً پایداری دارند. در زمینه دفاعهای من سلسله مراتبی پیشنهاد شده که شامل سه تراز است: 1) دفاعهای ناپخته مانند فرافکنی و خیال پردازی غیرواقع گرایانه؛ 2) دفاعهای روان رنجورانه مانند واکنش سازی و سرکوبی 3) دفاعهای پخته مانند بازداری و انتظار واقع گرایانه. کسانی که از مکانیسمهای دفاعی پخته استفاده میکنند، به آسیب روانی کمتری دچار میشوند و از سازش یافتگی بیشتری برخوردارند. علاوه بر این مکانیسم دفاعی براساس پرسش نامه سبک های دفاعی (DSQ) مشخص شده است که عبارتند از:
1.سبک های سازش نایافته از قبیل رفتار نمایشی و انزوا ؛
2. سبک هایی که منعکس کننده تصورات ذهنی تحریف شده اند؛ از قبیل آرمان گرایی و خودبزرگ پنداری ؛
3. سبک های مرتبط با فداکاری از قبیل مراعات حال دیگران به طور ظاهری
4. سبک های سازش یافته یا پخته از قبیل بازداری و شوخ طبعی (موس و اسکافر، 1993)
افرادی که (من) قوی تری دارند، عمدتاً به سبکهای پخته متکیاند. به کارگیری سه سبک اولیه ، با من ضعیف تر و ناپختهتر و تحول نایافتهتر در ارتباط است .افرادی که خصومت خود را به سوی بیرون، فرافکنی میکنند، خشم، سوءظن و نشانگان بدنی زیاد و ثبات هیجانی کمی دارند. اشخاصی که خصومت را به سوی درون خود نشانه میروند، افسردگی و اضطراب بیشتری را تجربه میکنند و پس از تجربه یک شکست، توانایی خود را کمتر تخمین میزنند. دفاعهایی نظیر عقلانی سازی و بازگشت با اضطرا ب و افسردگی کمتر، نشانه های بدنی کمتر، آسیب روانی خفیفتر، سطح بالاتر عزت نفس، ثبات هیجانی بیشتر و در نهایت سازش یافتگی بیشتر و بالاتر ارتباط دارند (کوباسا و مدی، 1994)
2-1-3-6-توانایی حل مسئله
رویکردهای یادگیری اجتماعی بر اهمیت رفتار مؤثر در حل مسئله برای سازش یافتگی مؤثر تاکید کردهاند. توانایی حل مسئله، شامل حل شناختی و رفتاری مسئله در موقعی تهایی است که افراد در زندگی روزمره با آن مواجه می شوند. این موقعیتها میتواند مربوط به منزل، محل کار، دوستان و خانواده باشد. اشخاصی که عزت نفس بیشتری دارند، مهار بیشتری بر امور ادراک میکنند. افرادی که تمایل به حل مسئله دارند، باثبات تر، مقاومتر و باجرأتترند و انتظار موفقیت دارند. همچنین اشخاصی که خود را در حل مشکلات کارآمدتر می‌بینند، در مواجه با میزان بالای عوامل تنشزا کمتر به افسردگی دچار میشوند (کوباسا و مدی، 1994)
2-2- پیشینه پژوهش:
2-2-1- پژوهش های خارجی:
میرزا و همکاران (2000) در پژوهش خود نشان دادند که زنان و مردان در ادراک عوامل استرس زا با یکدیگر متفاوتند و مردان رویدادهای زندگی را کمتر استرسزا ادراک کرده‌اند و به استرس‌های تحصیلی به شکل مثبت تری واکنش نشان میدهند
اسملترز (1987) با مطالعهای تحت عنوان “رابطه ارتباطات و استرس” به این نتیجه رسید که ارتباطهای فردی و گروهی ارتباط بسیار قوی با استرس شغلی دارند
کالیگن هیگینس (2006) در بررسی خود با عنوان “استرس شغلی، ریشهیابی و پیامدها” عوامل مؤثر در ایجاد استرس شغلی را محیط ناسالم کار، بارشغلی، انزوا، ساعات کاری، ابهام نقش، تعارض نقش، فقدان استقلال کاری، موانع توسعه شغلی، مشکل در برقراری روابط با مدیران و همکاران، تحکم مدیریتی، آزار و اذیت، جو سازمانی برشمردند.
روسل و همکاران (1987) به نقش تعداد وقایع استرسزای شغلی و حمایت اجتماعی در پیشبینی عملکرد معلمان پی برند؛ آنها همچنین شواهدی را در خصوص نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی در کاهش استرس شغلی یافتند.
مطالعه لی و کراکت در سال (1994) تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی قاطعیت بر کاهش استرس شغلی را نشان داد (رضایی و همکاران، 1385)
(کلایر و واترز، 2002 ) در تحقیقی با عنوان “نقش تمرینات نیروی انسانی در کاهش استرس و فشار شغلی” با بررسی تأثیر تمرینات نیروی انسانی بر 109 نفر از کارمندان دفتری در سنگاپور به این نتیجه رسیدند که تمرینات نیروی انسانی منابع استرس شغلی را در محیط کار کاهش نداد. اما در هر حال رابطه مستقیم منفی بین تمرینات نیروی انسانی و فشار روانی فردی وجود داشت. به ویژه اینکه تمرینات دوستی – خویشاوندی، فشار شغلی بینفردی را کاهش داد. همچنین، اینطور نتیجهگیری شد که تمرینات SMIs تمرینات شغلی و نیروی انسانی ممکن است که به عنوان بخشی از یک رویکرد نشانه محور نسبت به مداخلات استرس شغلی تأثیرگذار باشد.
در تحقیقی با عنوان ” تاثیر کارگاه آموزشی روش های مواجهه با استرس بر کارکنان” که توسط مک کیو ج. د و ساچز سی.ال 3 انجام شد، آنها به این نتیجه رسیدند که یک کارگاه آموزشی معتدل و با هزینه کم نتایج مثبتی را به همراه داشت و توانست منجر به بهبود کوتاه و موقت در کنترل میزان استرس و تحلیل رفتگی کارکنان شود.
ب.ا ادی مانسیا، ب. ان راسلی و ال. داینگ )2008) با بررسی تأثیر دوره تمرینی کوتاه مدت مدیریت استرس بر میزان افسردگی ادراک شده، اضطراب و استرس در کارکنان بخش مونتاژ اتومبیل به این نتیجه رسیدند که پس از انجام این تمرین میزان افسردگی و اضطراب در گروه آزمایش به میزان زیادی نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد. تأثیر مشابه در میزان استرس دیده نشد. اما در هر حال میانگین نتایج برای خرده مقیاسهای افسردگی، اضطراب و استرس تأثیر زیادی را نشان داد. در کل یافتههای این تحقیق نشان داد که تمرینات کوتاهمدت مدیریت استرس در کاهش برخی از جنبههای افسردگی ادراکشده، اضطراب و استرس در مردان شاغل در بخش مونتاژ خودرو مؤثر است.
کومپیر، کوپر و گئورتز(2000 )، پس از چندین مطالعه موردی 5 راهکار سازمانی عمده برای کنترل استرس شغلی چنین بیان کردند 1- داشتن رویکرد و تفکر سیستماتیک برای حل مشکلات؛ 2- شناسایی درست مسئله؛ 3- داشتن بسته منسجم تئوریکی در زمینه اقدامات مداخلهای4- مشارکت مدیریت و کارکنان در انجام این ).( مداخلات؛ 5) تعهد و حمایت کافی از طرف مدیران بالاتر.
( بیر و اُدریسکول،2002) در تحقیقات خود شش حوزه عمده در زمینه راهکارهای سازمانی مدیریت استرس شغلی عنوان کردند. این شش حوزه عبارتند از1- مشارکت در تصمیم‌گیری2- تغییرات ساختاری 3-رویکرد ارگونومیک 4- داخلات نقشمحور 5- حمایت اجتماعی 6- فراهم کردن اطلاعات
مک کرا (1982) در تحقیقی تحت عنوان تفاوت سنی در استفاده ازروش های مقابله با استرس به بررسی تفاوت سنی در استفاده از 28 روش مقابله با استرس در نمونه ای از مردان و زنان پرداخت. وی دریافت که بعد از کنترل نوع استرس، افراد پیر و جوان به طور عمومی از روش‌های مشابهی برای مقابله با استرس استفاده می‌کنند. اما تفاوت زیادی در عملکرد دو گروه سنی در مواجهه با انواع مختلف استرس وجود دارد .
ان. ا. گیلسپای، ام. والش، ا. اچ. وینفیلد و ج. دوا () با بررسی استرس شغلی در دانشگاهها، ادراک کارکنان از علل، نتایج و تعدیل کننده های استرس بر روی کارکنان 15 دانشگاه استرالیا، به این نتیجه رسیدند که مهمترین عوامل استرس‌زای شغلی کارکنان دانشگاهها در استرالیا 5 عامل: منابع و پشتوانه مالی ضعیف،گرانباری نقش، مدیریت ضعیف، عدم امنیت شغلی و پاداش ناکافی میباشند
2-2-2- پژوهش های داخلی:
مربی (1376) در پژوهش خود بیان می دارد که عوامل استرس زا در بین دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی یکسان بوده است
نور محمدی (1381) و پتاک و دیگران (1992) در پژوهش‌های خود بیان داشتند که از نظر میزان ادراک استرس بین زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
میقانی (1380) در مطالعهای به این نتیجه دست یافت که بین فشار روانی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد.
بیکزاده (1376) ضمن بررسی عوامل استرسزای سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی به این نتیجه دست یافت که عوامل سازمانی استرس زا با کاهش عملکرد کارکنان رابطه معنادار دارد.
سلیمی و قضاوی (1379) عوامل موثر بر استرس شغلی را بررسی نمودند و تأثیر عامل استرسزای روابط نامناسب کاری را 28 درصد برآورد نمودند.
رضایی و همکاران (1385) در یک بررسی آزمایشی، تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش استرس شغلی پرستاران را تأیید نمودند
رمضانینژاد (1379 ) با بررسی عوامل استرسزای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی کشور نتیجه گرفت قدرت استرسزایی ابهامنقش، تضادنقش، پذیرش مسئولیت دیگران، تکنولوژی شغل و پیشرفت شغلی، به ترتیب از کم به زیاد است، در صورتی که عامل کیفیت و حساسیت کار، کمیت و حجم کار و فشار زمان بیشترین استرس را به مربیان تربیت بدنی وارد میکند
رمضانینژاد ( 1383 ) همچنین با بررسی عاملهای استرسزای دبیران تربیت بدنی و ورزش به این نتیجه رسید که از بین هفت عامل استرسزای سازمانی، عامل نظام ساختار سازمانی و عامل نظام پاداشدهی، بالاترین اولویت را دارد، در صورتی که عامل استفاده بهینه نکردن از نیروها، پایینترین رتبه.
در زمینه شیوه های مقابله با استرس نوربالا و نریمانی (1371) پژوهشی تحت عنوان بررسی استرسهای دوران اسارت و شیوه های مقابله با آن در گروهی از آزادگان ایرانی ساکن تهران انجام دادند. نتایج نشان داد که سوء تغذیه، تهدید و شاهد رنج و اذیت دیگران بودن و بیماری در موقع اسارت از جمله شدیدترین استرسهایی بودند که آزادگان در دوره اسارت متحمل شدند.

2-3-نتیجه گیری و جمع بندی
پژوهش در زمینه شناخت عوامل فشار زا، که بر بهداشت روانی و جسمی مدیر تأثیر میگذارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است حرفه مدیریت شاید بیش از مشاغل دیگر نیازمند مسئولیت و پذیرفتن تعهد باشد و پذیرفتن مسئولیت در این حرفه بویژه زمانی که شرایط و امکانات محیطی مناسب فراهم نباشد ممکن است بهداشت روانی فرد را تهدید کند. لذا شناخت این عوامل و راهکارهای مدیریت آنها ضروری میباشد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که مرور سوابق پژوهشی و مبانی نظری نشان میدهد تا کنون هیچ پژوهشی به طور مستقیم به بررسی رابطه بین عوامل استرسزا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه نپرداخته است.در این پژوهش عوامل استرسزا شامل مواردی از قبیل عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن، انجام کاربدون برنامه ریزی، محیط فیزیکی، تضادشغل و ابهام نقش میباشد و راهکارهای مدیریت استرس نیز شامل مواردی همچون ایجادحس خوشبینی، مدیریت زمان، فعالیتهای تفریحی، ورزش، بدنرادرحالت استراحت قراردادن، سنگ صبور قرار دادن دیگران، رژیم غذایی میباشد. که به دلیل بررسی جامع این عوامل با سایر پژوهش‌های مرتبط متفاوت میباشد.
بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عوامل استرسزا و راهکارهای مدیریت استرس در بین مدیران مدارس متوسطه شهرستان ماهشهر میباشد که در قالب مدل مفهومی شکل (2) ارائه شده است.
2-4- مدل مفهومی پژوهش
شکل 2. مدل مفهومی عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس
در این مدل متغیر پیش عوامل استرس زا می‌باشد که شامل عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن، انجام کار بدون برنامه ریزی مناسب، محیط فیزیکی، تضاد شغل، ابهام نقش می‌باشد و متغیر ملاک راهکارهای مدیریت استر است که مشتمل برایجاد حس خوش بینی، مدیریت زمان، فعالیت های تفریحی، ورزش بدنی، بدن را در حالت استراحت قرار دادن، رژیم غذای، افراد دیگر را سنگ صبور قرار دادنمی‌باشد.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل روش پژوهش، جامعهآماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، ابزار تحقیق و اندازه‌گیری روایی و پایایی آن، روش جمع آوری اطلاعات و اندازه‌گیری، روش‌های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش گزارش می‌شود.
3-2- روش پژوهش
این پژوهش به دنبال بررسی رابطه عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس بین مدیران مدارس شهرستان بندرماهشهر می باشذ . در این پژوهش عوامل استرس زا، متغیر پیش بین و راهکارهای مدیریت استرس، متغیر ملاک می‌باشد.پژوهش از لحاظ