بیست راهکار و هدف ارزشیابی توصیفی

اهداف ارزشیابی توصیفی
اهداف اساسی طرح ارزشیابی توصیفی به شرح زیر است (حسنی و کاظمی، 1382،):
1- بهبود کیفیت فرآیند آموزش- یادگیری
1-1- افزایش ماندگاری ذهنی
1-2- توجه به اهداف سطوح بالاتر حیطه شناختی
1-3- تعمیق یادگیری از طریق افزایش درگیری با تکالیف یادگیری
1-4- افزایش علاقه به یادگیری
1-5- توجه به اهداف در حیطه­های غیر شناختی (اجتماعی، عاطفی و مدنی).
1-6- افزایش فرصت یادگیری از طریق مشارکت والدین در امر آموزش و یادگیری
2- فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی
2-1- کاهش حساسیت والدین به نمره
2-2- کاهش حساسیت دانش آموزان به نمره
2-3- ارائه بازخورد توصیفی به دانش آموزان و والدین درباره وضعیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان.
3- تأکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تأکید بر محتوای کتاب­ها
3-1- ارایه بازخورد پیوسته از جریان یادگیری به دانش آموزان به صورت توصیه های مکتوب و شفاهی
3-2- ایجاد فرصت اصلاح برای دانش آموز و معلم جهت رفع کاستی­های فرایند یادگیری
3-3- استفاده از بازخوردهای به دست آمده در مسیر بهبود ارایه درس
3-4- به کارگیری ابزارهای متفاوت سنجش توصیفی مانند پوشه کار، برگ ثبت مشاهدات، سیاهه رفتار، ارزشیابی عملکردی
4- فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان.
راهکارهای عملی ارزشیابی توصیفی
راهکارهای مورد توجه در طرح ارزشیابی توصیفی عبارتنداز: 1) ارزشیابی تکوینی 2) ارزشیابی عملکردی و 3) کارنامه توصیفی (حسنی و کاظمی، 1382؛ ذاکریان و همکاران، 1383).