بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار- قسمت ۴۳

۷۶/۳

 

 

۴

 

 

۲

 

 

۷

 

 

 

 

 

  • به علت مختل شدن مشاغل و رفت و آمد گرد و غبار باعث کاهش درآمد می­ شود.

 

۳۷

 

 

۳۱

 

 

۹۰

 

 

۱۴۳

 

 

۱۴۹

 

 

۷۴/۳

 

 

۵

 

 

۵

 

 

۶

 

 

 

 

 

  • گرد و غبار می ­تواند باعث از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه شود.

 

۳۸

 

 

۴۵

 

 

۸۶

 

 

۱۳۶

 

 

۱۴۵

 

 

۶۷/۳

 

 

۶

 

 

۷

 

 

۲

 

 

 

 

 

  • تشخیص درمان بیماری­های ایجاد شده از طریق گرد و غبار سخت می­باشد.

 

۵۷

 

 

۴۸

 

 

۱۴۱

 

 

۸۸

 

 

۱۱۶

 

 

۳۵/۳

 

 

۷

 

 

۶

 

 

۵

 

 

۱۸-۱-۴- توزیع فراوانی موانع درک شده پاسخگویان

 

نتایج حاصل از رتبه بندی گویه های مربوط به موانع درک شده خانوارهای شهری و روستایی در جدول شماره ۱۸-۴ نشان می دهد گویه های” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هوای گرم قابل تحمل نیست “و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل می­باشد ” و ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمی­ شود ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست” در بین کل پاسخگویان در رتبه­ی آخر قرار دارد. و در بین پاسخگویان شهری گویه های ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمی­ شود ” و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل می­باشد ” و” تعطیل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نیست ” در رتبه های اول و گویه ی ” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” در رتبه­ی آخر قرار دارد. و همچنین در بین پاسخگویان روستایی گویه های ” همیشه موقع گرد و غبار از سوی دولت تعطیل اعلام نمی­ شود ” و ” استفاده از ماسک در هوای گرم، سخت و غیر قابل تحمل می­باشد ” و” تعطیل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نیست ” در رتبه های اول تا سوم و گویه ی ” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” در رتبه­ی آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می دهد که رتبه اول و دوم و سوم تقریبا در بین هر دو گروه از نظر رتبه بندی نزدیک به هم می باشد و در بین کل پاسخگویان و شهرنشینان و روستائیان از اهمیت زیادی برخوردار است و مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که ” بدلیل هزینه­ های زیاد خرید ماسک و دستکش برای تمام اعضای خانواده امکان پذیر نیست ” و ” نرفتن دانش ­آموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دلیل عقب افتادن از درس­ها میسر نیست ” بین دو دسته(کل، شهری) جزء سه اولویت آخر شده که نشان از مهم نبودن این موانع از نظر خانوارها برای مقابله با اثرات گرد و غبار دارد و گویه ی ” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هوای گرم قابل تحمل نیست ” از نظر خانوارهای روستایی در اولویت آخر قرار دارد.
جدول۱۸-۴- توزیع فراوانی موانع درک شده پاسخگویان

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.