بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

زیاد

۲۳۵

۵۸٫۸

خیلی زیاد

۵۴

۱۳٫۵

میانگین: ۶۰


نمودار‏۴‑۱۱: شاخصنمادهایفرهنگی

شاخص نقش های اجتماعی

جدول شماره(۴-۱۳) وضعیت شاخص اهمیت نقش های اجتماعی برای پاسخگویان را نشان می دهد. چنانکه در جدول نیز مشاهده می شود، ۰٫۸ درصد پاسخگویان بسیار کم، ۹٫۳ درصد کم، ۴۸ درصد زیاد و ۴۲ درصد نیز بسیار زیاد برای نقش های اجتماعی خود همچون نقشهای خانودگی اهمیت قایل بوده اند. میانگین این شاخص به میزان ۷۵ نیز نشان از اهمیت نقش ها برای افراد نمونه دارد.
جدول‏۴‑۱۳: شاخص نقش های اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

شاخص نقش های اجتماعی تعداد درصد
خیلی کم ۳
کم ۳۷ ۹٫۳
زیاد