بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به …

۱-۵ فرضیه‌های پژوهش
۱-۵-۱ فرضیه اصلی
روش‌های هوش معنوی بر میزان بهزیستی روان‌شناختی بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
آگاهی ذهنی بر میزان بهزیستی روان‌شناختی بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
هوش معنوی بر میزان امید به زندگی بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
آگاهی ذهنی بر میزان امید به زندگی بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
۱-۵-۲ فرضیه‌های فرعی
۱- هوش معنوی و ذهن آگاهی بر حس خودمختاری بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
۲- هوش معنوی و ذهن آگاهی بر رشد شخصی بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
۳- هوش معنوی و ذهن آگاهی بر هدفمندی در زندگی بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
۴- هوش معنوی و ذهن آگاهی بر روابط مثبت با دیگران بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
۵- هوش معنوی و ذهن آگاهی بر پذیرش خود بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
۶- هوش معنوی و ذهن آگاهی بر تسلط بر محیط بیماران سرطانی تأثیر معناداری دارد.
۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی متغیرها
۱-۶-۱-۱ سرطان
سرطان نوعی بیماری است که در آن سلول‌ها توانایی تقسیم و رشد عادی خود را از دست می‌دهند و این موضوع منجر به تسخیر، تخریب و فاسدشدن بافت‌های سالم می‌شود (تیرگانی، ۱۳۸۷).
۱-۶-۱-۲ بهزیستی روان‌شناختی:
ریف[۱۷] بهزیستی روان‌شناختی را تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی‌های بالقوه واقعی فرد می‌داند. در این دیدگاه بهزیستی به معنای تلاش برای استعلام و ارتقاء است که در تحقق استعدادها و توانایی‌های فرد متجلی می‌شود (ریف، ۱۹۹۵).
۱-۶-۱-۳ امید به زندگی:
امید، یکی از ویژگی‌های زندگی است که ما را به جستجوی فردای بهتر وا‌می‌دارد، امید، یعنی موفقیت و آینده‌ی بهتر و دلیلی برای زیستن. وقتی امید وجود داشته باشد، شادی و سرور در زندگی حضور خواهد داشت، به همین دلیل، روان‌شناسان در سال‌های اخیر به موضوع جدیدی تحت عنوان روان‌شناسی مثبت پرداخته‌اند. میلر، عقیده دارد که امید باعث سلامتی روانی است و کسی که امیدوار باشد مفهوم درستی از زندگی خواهد داشت.
۱-۶-۱-۴ ذهن آگاهی:
ذهن آگاهی، احساس بدون قضاوت و متعادلی از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده‌های فیزیکی، همانطورکه اتفاق میافتند، کمک میکند (براونوراین، ۲۰۰۳).
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
۱-۶-۲-۱ سرطان:
در این پژوهش منظور از افراد مبتلابه سرطان افرادی هستند که تشخیص انواع سرطان طبق تشخیص پزشک فوق تخصص انکولوژی (بر اساس آزمایش‌ها انجام‌گرفته) برای آن‌ها گذاشته‌شده و در بخش انکولوژی مرکز آموزشی – درمانی شهر خرم‌آباد بستری‌شده‌اند.
۱-۶-۲-۲ بهزیستی روان‌شناختی:
در این پژوهش منظور از بهزیستی روان‌شناختی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها در پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (۱۹۸۹) به دست می‌آورند. مقیاس اندازه‌گیری در این آزمون فاصله‌ای است.
۱-۶-۲-۳ امید به زندگی:
منظور از امید به زندگی نمره‌ای است که هر فرد در پرسشنامه امید به زندگی میلر (۱۹۸۷) کسب می‌نماید.
۱-۶-۲-۴ ذهن آگاهی:
در این پژوهش ذهن آگاهی (کاباتزین و همکاران، ۱۹۹۲) در ۸ جلسه و هر جلسه به مدت یک الی یک ساعت ونیم آموزش داده می‌شود. مقیاس اندازه‌گیری این متغیر فاصله‌ای است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به بحث در مورد سرطان، هوش معنوی، ذهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن و ماهیت و خاستگاه آن‌ها و ارائه دیدگاههای مختلف در این مورد پرداخته خواهد شد، سپس رویکردهای مختلف در مورد امید به زندگی از دیدگاه روان‌شناسان موردبحث قرار خواهد گرفت. درنهایت به پژوهش‌هایی اشاره خواهد شد که ارتباط هر یک از این متغیرها را با بیماری سرطان موردبررسی قرار دادهاند.
۲-۲ بخش اول: سرطان
۲-۲-۱ تعریف سرطان
سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری‌ها است که در آن سلول‌های غیرطبیعی بدون کنترل تقسیم می‌شوند و می‌توانند به سایر بافت‌ها تهاجم کنند. سلول‌های سرطانی همچنین می‌توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند (جواهری، ۱۳۸۴). سرطان یک بیماری منفرد نیست، بلکه بسیاری از بیماری‌ها را شامل می‌شود. بیش از ۱۰۰ نوع متفاوت سرطان وجود دارد.
۲-۲-۲ منشأ سرطان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.