علمی : بررسی اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به …

آموزش هوش معنوی

آموزش ذهن آگاهی

تعداد جلسات

زمان جلسه

تعداد جلسه

زمان جلسه

۸

۵/۱-۱ ساعت

۸

۵/۱-۱ ساعت

در جلسات برگزاری با جامعه آماری، نمونه مورد نظر انتخاب و برای دو موضوع هوش معنوی و ذهن آگاهی مورد آموزش قرار گرفتند، بعد از برگزاری جلسات، پرسشنامه های طراحی شده در بین نمونه مورد نظر توزیع و پژوهشگر در پی پاسخ به این سؤالات بود که: ۱- این جلسات چه مقدار بر بهزیستی روانشناختی بیماران سرطانی تأثیر داشته است؟۲-این جلسات چه مقدار بر امید به زندگی بیماران سرطانی تأثیر داشته است؟
۳-۸ روش تجزیه‌وتحلیل دادهها
داده‌هایی که توسط پرسشنامه جمع‌آوری و طبقه‌بندی‌شده‌اند به‌عنوان منبع اصلی برای کسب معلومات جدید درباره‌ی پدیده موردمطالعه بکار می‌روند. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده‌شده است. همچنین برای تست نرمال بودن داده‌ها نیز از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف استفاده‌شده است.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
آمار، علمی است که به روش گردآوری، طبقه‌بندی، توصیف و تحلیل داده‌ها می‌پردازد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای پردازش داده‌ها و تصمیم‌گیری است. در فرآیند چندمرحله‌ای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، هم ازلحاظ مفهومی و هم ازلحاظ تجربی غربال می‌شوند و از تکنیک‌های آماری گوناگونی در استنتاج‌ها و تعمیم‌ها استفاده می‌شود.
در این تحقیق داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از علم آمار و نرم‌افزار ۲۱SPSS دسته‌بندی و یکپارچه گردیده و از روش استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده و مورد تفسیر قرارگرفته‌اند.
هدف کلی این پژوهش بررسی اثرات روش‌های آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر میزان بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی بیماران سرطانی با استفاده از نرم‌افزار SPSS است.
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جدول (۴-۱) زیر بر اساس شاخص جنسیت، فراوانی و فراونی تجمعی پاسخ دهندگان مورد مطالعه را نشان می‌دهد.
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.