برررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش …

۱-۱۰)جامعه آماری:
جامعه ی آماری مجموعه ای از افراد یا واحدهایی است که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند(مقیمی۱۳۸۴:۲۹۴) جامعه آماری پژوهش،کل کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود میباشند. در این بررسی به علت اینکه جامعه آماری موجود کوچک بود از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد.سرشمار نوعی آمار گیری است که در آن تک تک اعضای جامعه شمرده می شوند.برخلاف نمونه برداری که فقط تعدادی از اعضای جامعه را بررسی میکند.حسن سرشماری در این این است که از خطاهای روش نمونه گیری در امان هستیم.
۱-۱۱)سابقه تحقیقات انجام شده:
تحقیقی در سال ۸۷ توسط شراره ضیغمی محمدی و سولماز اصغر زاده در پرسنل پرستاری بیمارستان البرز کرج جهت تعییت ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی انجام شد.این مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی بود که در آن از روش نمونه گیری آسان استفاده شد.۹۰نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان کرج در این مطالعه شرکت کردند.اطلاعات توسط پرسشنامه خود گزارشی جمع آوری شد.ابزار بکار رفته در تحقیق عبارت بودند از:فرم اطلاعات دموگرافیک،پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ،پرسشنامه تنیدگی شغلی.تحلیل داده ها توسط spssو با استفاده ازآمار توصیفی،آزمون t،و آنالیز واریانس یک طرفه و کای دو انجام شد.نتایج نشان داد۸۶٫۷% پرستاران استرس شغلی متوسط،۵۷٫۸%خستگی عاطفی و ۵۲٫۲%مسخ شخصیت خفیف و ۶۴٫۴% موفقیت فردی پایین داشتند.ارتباط آماری معنی داری بین استرس شغلی با خستگی عاطفی (p=0.036) ،مسخ شخصیت (p=0.000) ،و کفایت فردی (p=0.003) وجود داشت.نتیجه نهایی نشان میدهد که استرس شغلی تاثیر منفی بر فرسودگی شغلی دارد.مداخلاتی جهت کاهش استرس شغلی و تقویت منابع مقابله باآن می تواند به کاهش فرسودگی در پرستاران کمک کند.
پژوهشی تحت عنوان رابطه بین عوامل استرس زای شغلی، شخصیت مقاوم، منابع مقابله و فرسودگی شغلی  در گروهی از پرستاران[۱] (مطالعه همبستگی در دو زمان) در دانشگاه اتونومای مادرید اسپانیا در سال ۲۰۰۹ انجام شد
این مطالعه به بررسی روابط زمانی و مقطعی بین عوامل استرس زای کاری، شخصیت مقاوم و منابع مقابله بر روی ابعاد فرسودگی شغلی در پرستاران می پردازد. اثرات زمانی و مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ای از ۹۸ نفر از پرستاران از دانشکده پرستاری پرتغال مقیاس فرسودگی شغلی در دو نقطه زمانی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل رگرسیون موجی ابعاد فرسودگی شغلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .در این مطالعه سهم خاص از کنترل تایید شده و ابعاد شخصیتی مقاوم به عنوان توضیح فرسودگی شغلی به چالش کشیده شد. با این حال، تعهد هیچ گونه تاثیری در این مطالعه را  نشان نداد. حمایت اجتماعی و مقابله فعال مساله دیگر مرتبط به پیش بینی از ابعاد فرسودگی شغلی بود. به طور خاص، مقابله فعال تاثیر موقتی و معکوسی در و عدم موفقیت شخصی داشت. در رابطه با فرآیند فرسودگی شغلی، مسخ شخصیت به عنوان سابقه از عدم موفقیت شخصی به نظر می رسد نتیجه گیری: مطالعه حاضر یک گام اولیه برای درک ارتباط بین عوامل استرس زای کاری، شخصیت مقاوم منابع مقابله با استرس و کاهش فرسودگی شغلی است.
مطالعه ای[۲] تحت عنوان رابطه بین کمال گرایی ناسازگار با فرسودگی شغلی ( تست اثر واسطه مقابله هیجان مدار در سال ۲۰۱۱ در دانشکده مدیریت تایوان انجام شد. در این مطالعه تاثیر کمال گرایی ناسازگار با فرسودگی شغلی  در گروهی از پرستاران بررسی شده است.این مطالعه بین ۳۱۴ پرستار در بیمارستان -های شمال تایوان انجام شد. به طور خاص، تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری برای بررسی اثر ناسازگار کمال گرایی با فرسودگی شغلی  و برای آزمون اثر واسطه مقابله هیجان مدار بکار گرفته شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مقابله هیجان مدار به طور کامل رابطه بین کمال گرایی ناسازگار و فرسودگی شغلی را تعدیل می کند. پرستاران با سطوح بالاتری از کمال گرایی ناسازگار گزارش استفاده همیشگی بالاتر از منابع مقابله هیجان مدار را داشتند، و کمال گرایی ناسازگار تاثیر مستقیم در انتخاب سبک مقابله داشت. نتایج حاصل از این مطالعه دانش کنونی در مورد کمال گرایی در رابطه با رفتار حرفه ای و استراتژی های مهم مدیریتی ارائه شده و مداخلات روان شناختی را گسترش داد.
پژوهشی تحت عنوان رابطه بین فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در بین معلمان زبان درایران توسط خلیل مطلب زاده،حمید اشرف و مونا طباطبایی در دانشکده زبان دانشگاه آزاد تربت حیدریه انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه جمع آوری شد: پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک (MBI. ماسلاچ و جکسون ۱۹۸۱، ۱۹۸۶) و پرسشنامه خودکارآمدی. شرکت کنندگان۲۰۰ معلم بودند که تجربه آموزش در دانشگاه یکی از استان های بزرگ ایران، خراسان رضوی را داشتند. آنها هر دو جنس مرد و زن با گروه های سنی متفاوت را شامل می شدند . پس از به دست آوردن داده های خام، نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) برای تغییر داده ها  به فرم قابل تفسیر عددی مورد استفاده قرار گرفت . برای تعیین رابطه بین خود کارآمدی و فرسودگی شغلی  معلمان، تجزیه و تحلیل همبستگی استفاده شد. نتیجه نشان داد که خودکارآمدی شرکت کنندگان یک رابطه معکوس با فرسودگی شغلی دارد  به علاوه  ، رابطه معنی داری بین سن، جنس معلمان، و گزارش فرسودگی شغلی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

آنها مشاهده شد.
مهندسین و دانشمندان مجبور به مقابله با چالش های پیچیده محیط کار هستند. این مطالعه[۳] با هدف بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی ، مقابله با استرس و حس انسجام در میان مهندسان و دانشمندان انجام شد پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک، COPE و پرسش نامه حس انسجام مورد استفاده قرار گرفت این مطالعه با ۲۷۲ مهندس ا و دانشمندان در یک شرکت پترو شیمیایی جهانی که دفتر مرکزی آن در آفریقای جنوبی قرار دارد انجام شد ارتباط نظری انجام شد و تحقیقات تجربی مدارکی از این رابطه نشان داد. نتایج تایید یک رابطه بین فرسودگی شغلی  ، مقابله و حس انسجام در میان مهندسان و دانشمندان را تایید کرد.
پژوهشی به منظور بررسی رابطه مدیریت زمان وفرسودگی شغلی در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی توسط بهمن جمشید ملک آرا در سال ۸۶ انجام شد جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی بود.ابزارهای انداز گیری این پژوهش ۲پرشسنامه ی فرسودگی شغلی مازلاچ و پرسشنامه مدیریت زمان(عزیزی مقدم) بود.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح ۰٫۰۰۱ رابطه ی معنی داری بین مدیریت زمان و فرسودگی شغلی کارکنان وجود داردهمچنین کلیه ابعاد مدیریت زمان به غیر از نه گفتن با فرسودگی شغلی رابطه معنی داری دارد.
تحقیقی تحت عنوان نقش ورزش بر فرسودگی شغلی کارکنان توسط محمد علی سلطانیان و علی اکبر امین بیدختی در دانشگاه سمنان انجام شد.این تحقیق از نوع توصیفی علی پس از وقوع به شمار می آید.جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات دولتی(زن و مرد) سمنان را تشکیل می دادند.از بین آنها ۱۲۰ ورزشکار و ۱۲۰ غیر ورزشکار به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تعیین میزان فرسودگی ازپرسشنامه ۲۲ سوال و ۷ گزینه ای مازلاچ جکسون و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t استیودنت استفاده شد.مهمترین یافته ی این تحقیق کمتر بودن میزان خستگی عاطفی( اصلی ترین مولفه ی فرسودگی شغلی)کارمندان ورزشکار هردو جنس زن و مرد نسبت به همتایان غیر ورزشکار خود است.یافته ها نشان دادورزش و فعالیت بدنی ظرفیت افراد را برای مقابله با استرس و فشار روانی در محیط کار افزایش می دهد.
۱-۱۲)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
۱-۱۲-۱)تعریف مفهومی مقابله با استرس:
فشارروانی را عکس‌العمل فرد به عوامل جدید تا تهدید کننده در محیط کاری تعریف کرده‌اند ( تیموری، ۱۳۸۳).استرس شغلی را می توان روی هم جمع شدن عامل‌های استرس‌زا و آن گونه وضعیت‌های مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند.برهمین اساس مقابله با استرس عبارت است از چگونگی مواجهه فرد با استرس های موجود در زندگی.
۱-۱۲-۲)تعریف عملیاتی استراتژی های مقابله با استرس:
مجموع نمراتی که فرد در مولفه های مربوط به مقیاس هیجان محور ومساله محور در پرسشنامه(بر اساس مقیاس لیکرت) کسب می کند. در این تحقیق از بین ابعاد درنظر گرفته شده برای استراتژیهای هیجان محور مقابله و رویارویی،گریز و اجتناب انتخاب شده اند.برای استراتژی های مساله محور نیز دوبعد جست و جوی حمایت اجتماعی ،ارزیابی مجدد و مثبت بررسی شد.
۱-۱۲-۳)تعریف مفهومی فرسودگی شغلی:
فرسودگی شغلی نشانگان فروپاشی عاطفی بعد از سالها درگیـری و اشـتغال بـه کـار است.این نشانگان خصوصاً در بین افرادی که در شغل هـای خـدمات انـسانی از قبیـل آموزشی و پزشکی شاغل اند بیشتر شایع است ) ساراسون (۱۹۸۴).این نشانگان حالتی است که در آن قدرت و توانائی افراد کم و رغبت و تمایل آنها به انجام کار و فعالیت کـاهش می یابد(فولاد بند ۱۳۸۵)
۱-۱۲-۴)تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی:
مجموع نمراتی که فرد در مولفه های مربوط به فرسودگی شغلی در پرسشنامه فرسودگی شغلی کسب می کند که این مولفه ها با مقیاس لیکرت(خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد) مقیاس بندی می شوند.این مولفه ها عبارتند از:خستگی عاطفی،مسخ شخصیت،عملکرد شخصی.
۱-۱۳)سازماندهی تحقیق:
در فصل اول این تحقیق یا بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق،اهداف و فرضیه های تحقیق،سوالات تحقیق و روش تحقیق اشاره شده است.درفصل دوم به ادبیات موضوع تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در فصل سوم فرآیند روش تحقیق و ارائه مدل مفهومی آمده است .در این فصل روش جمع آوری داده ها، بررسی داده های بیان شده و آزمونهای آماری تشریح شده است..در فصل چهارم نیز با توجه به اطلاعات جمع آوری شده به آزمون فرضیات و مدل مفهومی ارئه شده در تحقیق پرداخته شده است.و سرانجام در فصل پنجم بر مبنای نتایج تحلیل های انجام شده در فصل چهارم نتایج و پیشنهادات حاصل از تحقیق ارائه شده است.
مراحل انجام تحقیق در شکل (۱-۱)آمده است:

تهیه طرح تحقیق

 

مطالعه و جمع آوری ادبیات موضوع