فایل دانشگاهی – برررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش …

مجموع نمراتی که فرد در ماده های مربوط به مقیاس مساله مداری در پرسشنامه روش های مقابله با استرس کسب می کنند
هیجان مداری:
مجموع نمراتی که فرد در ماده های مربوط به مقیاس اجتناب مداری در پرسشنامه روش های مقابله با استرس کسب می کند.
۳-۵-۲)تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی:
مجموع نمراتی که فرد در ماده های مربوط به فرسودگی شغلی در پرسشنامه روش های فرسودگی شغلی کسب می کند
۳-۶)نوع و روش تحقیق:
در این تحقیق روش گرد آوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است و هدف آن کاربردی است. تحقیق توصیفی تحقیقی است که به توصیف متغیرها میپردازد و در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین متغیرهای کمی وجود دارد، اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند.
روش گردآوری اطلاعات میدانی است. روش میدانی به روشهایی اطلاق میشود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل بیرون یعنی افراد، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که در اداره آموزش و پرورش مربوطه مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۷)جامعه آماری:
به تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر را که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند جامعه آماری گفته میشود. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۶: ۵).
به عبارت دیگر جامعه. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۰).گروه نمونه مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است و به این علت از نمونه استفاده می شود که بررسی تمام اعضای جامعه وقت گیر است و مقرون به صرفه نیست اما همواره با مقداری خطا همراه است.در این تحقیق با توجه به کوچک بودن جامعه آماری به جای نمونه گیری از سرشماری بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود پرداخته شد.
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارمندان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود در سال۱۳۹۳ است. تعداد افراد جامعه آماری پژوهش حاضر ۵۸نفر(۱۴ زن و۴۴ مرد) است . به علت کوچک بودن جامعه و با توجه به تعمیم پذیری بالا و کاهش خطای ناشی از نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد.پرسشنامه ها توزیع شد.برای تکمیل پرسشنامه راهنمایی هایی در صورت لزوم به بعضی کارکنان ارائه شد.بعد از طی شدن وقت موردنظر برای تکمیل پرسشنامه ها محقق آنها را جمع آوری نمود تا از نتایج داده های آنها در تجزیه و تحلیل استفاده کند.
۳-۸)روش و ابزار جمع آوری داده ها:
روش جمع آوری اطلاعات میدانی است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.که پرسشنامه تلفیقی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ و پرسشنامه حل مساله (شامل دو بعد از هیجان محور و دو بعد از مساله محور) می باشد.از میان ابعاد هیجان محور(مقابله و رویارویی، گریز و اجتناب ،دوری جستن، خویشتن داری)دو بعد مقابله و رویارویی، و گریز و اجتناب انتخاب شد.از بعد مساله محور(جست و جوی حمایت اجتماعی،ارزیابی مجدد مثبت،مسئولیت پذیری ،حل مدبرانه مساله) ،ابعاد جست و جوی حمایت اجتماعی ، و ارزیابی مجدد مثبت انتخاب شد.
در پرسشنامه از سوال ۱ تا ۲۲ مربوط به ابعاد مختلف فرسودگی شغلی است.این ابعاد در جدول زیر آمده اند:

ابعاد فرسودگی سوالات
خستگی عاطفی ۱-۲-۳-۶-۸-۱۳-۱۴-۱۶-۲۰
مسخ شخصیت ۵-۱۰-۱۱-۱۵-۲۲
عملکرد شخصی ۴-۷-۹-۱۲-۱۷-۱۸-۱۹-۲۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.