برررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش …

۷-کار یکنواخت.
۸-کم بودن یا زیاد بودن کار نسبت به توانائی فرد.
۹-مسائل و مشکلات خانوادگی و مالی.
۱۰-بیماری های جسمی و روحی.
۱۱-مسائل اجتماعی و سیاسی.
۱۲-فقدان پاداش.
۱۳-احساس ضعف.
۱۴-نا مناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد شغلی افراد و جایگزین شدن رابطه به جـای ضابطه در سازمان.
۱۵-هماهنگ نبودن میزان پرداخت حقوق و مزایا و میزان کاری که انتظار می رود فـرد در سازمان انجام دهد.
۱۶- نا آشنا بودن افراد با اهداف سازمان یا قابل درک نبودن این اهداف برای آنان.
۱۷- عدم بهره گیری از همه توان و استعداد های بالقوه افـراد در انجـام دادن وظـایف شغل
۲-۲-۸)رابطه ی فرسودگی شغلی و ویژگی های شخصیتی
در حالی که برخی محققان به دنبال بررسـی رابطـه ی نـشانگان فرسـودگی شـغلی و فشار روانی هستند،برخی دیگر در پی یافتن ویژگی های شخصیتی با علائم مـشخص این نشانگان هستند
مطالعـات نـشان مـی دهـد افـرادی کـه از لحـاظ عـاطفی دچـار فرســودگی شــغلی می شوند،اغلب کمال گرا و به طور افراطی در گیر کار و شغلـشان هـستند و از طرفـی اهداف غیر واقعی را برای خود مجسم می کنند. پژوهشگران اشاره دارند که بین الگوی رفتاری نوع A و علائم فرسودگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.لازم به توضیح است که افراد دارای ویژگی های رفتاری نوع A در بسیاری از مواقـع بـه ایـن گونه عمل می کنند:
وقتی محدودیت زمانی وجود نداشته باشد بیشتر تلاش می کنند.
امتیازات تحصیلی بیشتری به دست می آورند.
اهداف تحصیلی بالاتری انتخاب می کنند.
تا سرحد توان کار می کنند.
کمتر اظهار خستگی می کنند.
تکلیف مدار هستند.
به فوریت های زمانی حساسیت دارند.
رقابت جو و اهل پیشرفت هستند
تلاش می کنند به طور همزمان چند کار انجام دهند و همیشه در انجام کارهای مختلف شتاب زده عمل می کنند.
رفتار های خشونت آمیز و پرخاشجویانه دارند.
دائما در حال حرکت و تحرک هستند.
به هر حال پرداختن افراطی و شدید به فعالیتهای مربوط به شغل و اهداف غیر واقعی و دست نیافتنی را در رابطه با کار خویش دنبال کردن به گفته ی بـسیاری از محققـان اولین علائم و مراحل هشدار دهنده ی فرسودگی شغلی است(سلطانی۱۳۸۱)
۲-۲-۹)اثرات فرسودگی شغلی:
فرسودگی شغلی دارای اثرات گوناگونی است که مهمترین آنها عبارتند از:
۱-کاهش عملکرد،که در آن فرد نمـی توانـد از تمـام و قـسمت اعظـم توان،اسـتعداد و انرژی جسمی و روانی خود برای انجام کار استفاده کند(سلطانی،۱۳۸۱)
۲-تــلاش بـرای یـافتن مـشاغل و حرفـه ه ای جدیـد.در مطالعـه ای که توســط جکسون،اسکاپ و اسکالر(۱۹۸۶،نقل از سلطانی،۱۳۸۱) بـر روی صـدها معلـم صـورت گرفت،مشخص گردید که معلمان در معرض فرسودگی شغلی به دنبال شغل و حرفه ی دیگری هستند.همچنین،همان گونه که انتظار می رفت،معلمـانی کـه درجـه فرسـودگی شغلی شان بالاتر بود بیشتر به دنبال مشاغل دیگر و تغییر کار خود بودند
۳-اغلب قربانیان نشانگان فرسودگی شغلی در واقـع از لحـاظ روان شـناختی حالـت کناره گیری پیشه می کنند و تا زمان باز نشستگی دچار چنین وضعیتی خواهند بود.
۴-افرادی که از نشانگان فرسودگی شغلی رنج مـی برنـد ممکـن اسـت در جـستجوی مشاغل و نقشهای اداری و اجرائی باشند
یکی از اثرات فرسودگی شغلی رنج بردن از فرسودگی بدنی اسـت.افـرادی کـه از ایـن عارضه رنج می برند،اصولاً دارای انرژی کم و خستگی بیش از حد هستند. بـه عـلاوه اینکه ،برخی از نشانه های فشاربدنی عادات غذائی را به طور فراوان گزارش می دهند.اثر دیگر این است که افـراد مبـتلا بـه فرسـودگی شـغلی فرسـودگی عـاطفی را نیـز تجربـه مـی کننـد.افسردگی،احـساس درماندگی،احـساس عدم کـارائی در شــغل خود و موارد ی از ایـن قبیـل ،همگـی نظیر سر درد،تهوع،کم خـوابی و تغییراتـی در نمونه هائی از فرسودگی شغلی هستند.
۲-۲-۱۰)پیشگیری از فرسودگی شغلی:
موارد زیر می تواند ما را در پیشگیری از فرسودگی شغلی راهنمائی نماید:
۱-بهتر است قبل از به کار گماردن افراد،توانائی های آنها را بـرای انجـام کـار از نظـر فعالیـت هـای فیزیکی،فیزیولـوژیکی و روانـی ســنجید و افـرادی را کـه دارای ایـن توانمندی ها هستند به کار مشغول کرد.
۲-مناسب کردن شرایط محیط کار مانند کاهش سر و صدا،رطوبت و درجه ی حـرارت مناسب،روشنائی کافی.
۳-توجه به حق و حقوق کارکنان و کمک گرفتن از یک روان شناس برای بهبود روابـط کاری.
۴-توجه به این موضوع که تولیـد زیـاد و افـزایش بهـره وری در صـورت توجـه بـه ارزشهای انسانی کارکنان بهتر و راحت تر به دست می آید.
۵-رعایت عدالت و انصاف در محیط کار و مشخص بودن شرح وظایف کارکنان.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.