تحقیق – اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش93 MADM فازی- …

10-1
20-11
22-21

پرسشنامه دوم نیز ماتریس مقایسات زوجی دربرگیرنده 7 تامینکننده (به عنوان گزینه) و 3 معیار کیفیت، خدمات و هزینه میباشد.
3-7- تعيين روايي[41] (اعتبار) پرسشنامه
روايي به معناي صحيح و درستبودن است (خاكي، 1378؛ 288). اعتبار يا روايي بدين معني است كه ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه موردنظر را ميسنجد (حافظنیا، 1377؛ 149). براي اندازهگيري روايي پرسشنامه، روشهاي مختلفي وجود دارد. اهميت روايي از آن جهت است كه اندازهگيري نامناسب و ناكافي ميتواند هر پژوهش علمي را بيارزش و ناروا سازد. براي افزايش اعتبار و روايي پرسشنامه ابتدا با تعدادي از اساتيد رشته مدیریت، مشورت گرديد و سوالها با نظر آنان جرح و تعديل شد. بدين ترتيب تعدادي از سوالها حذف و تعدادي ديگر جايگزين شد و در نهايت پس از رويت اساتید و شفاف شدن و رفع ابهامها، پرسشنامه نهايي توزيع گرديد.
در اين تحقيق براي افزايش روايي محتوايي پرسشنامه از ابزارهاي ذيل استفاده شد:
استفاده از نظرات بعضي از اساتيد مديريت، متخصصان و كارشناسان شرکت صنعتی نیرو محرکه،
مطالعه پرسشنامههاي مشابه، مقالهها، كتابها و مجلات،
توزيع ابتدايي پرسشنامه بين تعدادي از دستاندركاران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحي آنان.
3-8- پايايي[42] (اعتمادپذيري) پرسشنامه
پايايي ابزار كه از آن به اعتبار دقت و اعتمادپذيري تعبير ميشود، عبارت از اين است كه اگر وسيله اندازهگيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر نيز نتايج مشابهي از آن حاصل شود، به عبارت ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه از خاصيت تكرارپذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد (حافظ نيا، 1377؛ 155). براي برآورد اعتبار پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. در واقع براي پرسشنامههايي كه پاسخهاي چندگزينهاي دارند، استفاده از این آزمون توصيه ميشود.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. گفته می شود اگر ضریب آلفا بیشتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبول برخوردار است.
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:
 
Si2: مجموع واریانس
α: ضریب آلفای کرونباخ
St2: واریانس کل
N: تعداد سؤالات پرسشنامه (سرمد و همکاران، 1385؛ 169).
جدول 3-3، مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول 3-2- مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ردیف پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ
1 کل پرسشنامه 0.855