فایل دانشگاهی – اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش93 MADM فازی- قسمت 18

عبارت است از شناسایی، نامگذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی میدهد.
3-2-3-3- مصاحبه
شیوهای که در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار میکند و از این طریق به ارزیابی عمیق ادارکها، نگرشها، علایق و تلقیهای او میپردازد.
4-2-3-3- پرسشنامه
بهعنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعهای از پرسش هدفمدار، که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد (سرمد و همکاران، 1385؛ 105).
به طور كلي دادههاي مورد استفاده در تمامي پژوهشهاي علمي، به 2 دسته عمده تقسيم ميشوند:
دادههاي اوليه: دادههايي هستند كه از قبل وجود ندارند و بايد توسط خود محقق ايجاد شوند.
2- دادههاي ثانويه: دادههايي هستندكه قبلاً توليد شدهاند و ازطريق منابع مختلف قابل دسترسي ميباشند.
براي گردآوري دادههاي مورد نياز پژوهش حاضر، هم از روش گردآوري دادههاي اوليه و هم از روش گردآوري دادههاي ثانويه استفاده شده است. در اين پژوهش دادههاي اوليه، با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از مديران و كارشناسان كليدي شرکت، خبرگان و متخصصين امر گردآوري شده است؛ لازم بذکر است که استفاده از روشهای مصاحبه و مشاهده فقط برای تکمیل پرسشنامهها بوده است و لذا نیاز به محاسبه روایی و پایایی برای آنها نیست. دادههاي ثانويه نيز، از دادهها و اطلاعات موجود در اينترنت، كتب، مجلات، سمينارها و ارگانهاي مرتبط با موضوع پژوهش، جمعآوري شده است.
3-4- جامعه آماري
يك تحقيق علمي با هدف شناخت يك پديده در جامعه آماري انجام ميشود. به اين دليل، موضوع تحقيق ممكن است متوجه صفات، ويژگيها، كاركردها و متغيرهاي آن يا اين كه متوجه روابط بين متغيرها، صفات، كنش و واكنش و عوامل تاثيرگذار در جامعه باشد.
هر تودهاي ميتواند بصورت مجموعهاي از اشيا يا نمودهاي يكنواخت بيان شود كه در آن صورت به آن، يك جامعه آماري گفته ميشود. جامعه آماري مانند مجموعه، يكي از مفاهيم اوليه بوده كه آن را تعريف نميكنند، بلكه توصيف ميشود. به اين ترتيب، به مجموعهاي از اشيا يا نمودهايي كه در يك يا چند خاصيت مشتركند، ميتوان عنوان جامعه آماري داد (صفاري و همکاران، 1384، 51).
در تعریفی دیگر، جامعه آماري را ميتوان به اين صورت تعريف نمود:
« جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص داراي يك يا چند صفت مشترك باشند.»، صفت مشخصه عبارت است از:«صفت مشخصه، صفتي است كه بين همه عناصر جامعه آماري، مشترك و متمايزكننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد» (حافظ نيا، 1377؛ 119).
در این پژوهش جامعه آماري مدیران ، کارشناسان ، متخصصین و درکل افراد آشنا به مبحث انتخاب تامین کنندگان که در شرکت صنعتی نیرو محرکه فعالیت می کنند می باشند. با توجه به اینکه این افراد در خصوص وابستگی داخلی یا عدم وابستگی معیارها و وابستگی خارجی با انتخاب تامین کنندگان و وزن دهی به این معیارها و همچنین در میزان ارتباط بین گزینه ها و معیارهاي مطرح شده قضاوت می کنند ، انتخاب افراد پرسش شونده به صورت طبقه اي ، سهمیه اي و تعمدي صورت خواهد گرفت و از انتخاب تصادفی افراد به شدت پرهیز شده است ،در این تحقیق پرسشنامه ها بین50 نفر ازمدیران و کارشناسان مرتبط باانتخاب تامین کنندگان توزیع می گردد.
3-5- حجم نمونه
همانطور که بیان شد هر تودهاي ميتواند بصورت مجموعهاي از اشيا يا نمودهاي يكنواخت بيان شود كه در آن صورت به آن، يك جامعه آماري گفته ميشود. جامعه آماري مانند مجموعه، يكي از مفاهيم اوليه بوده كه آن را تعريف نميكنند، بلكه توصيف ميشود. به اين ترتيب، به مجموعهاي از اشيا يا نمودهايي كه در يك يا چند خاصيت مشتركند، ميتوان عنوان جامعه آماري داد (صفاری و همکاران، 1384، 51).
از آن جا كه جوامع آماري از حجم و وسعت جغرافيايي زيادي برخوردارند و محققان نميتوانند به تمام آنها مراجعه كنند، بنابراين ناگزير به انتخاب جمعي از آنها به عنوان نمونه و تعميم نتايج آن به جامعه مورد مطالعه هستند. بنابراین نمونه را میتوان بدین صورت تعریف نمود:
«نمونه عبارت است از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشد» (حافظ نيا،1377؛ 121).
از آنجا که حجم جامعه مزبور بالا نمیباشد، روش نمونهگیری به صورت سرشماری انجام شد و از 50 پرسشنامه ، تعداد 42 پرسشنامه به طور کامل دریافت وبرای انجام محاسبات آماری استفاده شد.
3-6- شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق و سؤالات مرتبط در پرسشنامه
برای این پژوهش، از دو پرسشنامه مجزا استفاده شد. پرسشنامه اول شامل 22 سوال با طیف 7تایی لیکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) در ابعاد کیفیت، هزینه و خدمات طراحی شد. توزیع سؤالات مربوط به این ابعاد در جدول 3-1 مشاهده میشود:
جدول 3-1- شاخصهای مربوط به پرسشنامه اول

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

عوامل مؤثر بر انتخاب تامینکننده
عوامل شماره سؤالات مرتبط
کیفیت
خدمات
هزینه