اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش93 MADM فازی- …

گیر بکس و قطعات سمند
گیر بکس و قطعات باردو
2-23 پیشینه تحقیق(سابقه موضوع):
در اين زمينه مطالعات وتحقيقات فراوان هم داخلي و هم خارجي وجود دارد كه به چند مورد ازآنها اشاره اي خواهيم داشت.
در اين مبحث مي توان به مطالعات ديكسون[23] اشاره كرد .وي 23 معيار را براي انتخاب تامين كنندگان ارايه نمودو بعد ها توسط وبر[24] و ديسي [25]نشان داده شد كه مساله انتخاب تامين كننده ذاتا چند هدفه ميباشد. بعدها سپيكمن [26]بر ايجاد روابط بلند مدت بين خريدار و تامين كننده تاكيد كرد
در انتخاب انواع مدلها ميتوان به مدلهاي طبقه بندي تيمرمن[27] كه بر اساس سوابق و تجربيات گذشته تامين كنندگان در ارتباط با يك سري معيارها پايه گذاري شده است اشاره كرد . گراندو [28] يك مدل غير جبراني پيشنهاد كرد .
كارنت[29] و وبر از مدلهاي برنامه ريزي رياضي جانمايي تسهيلات براي انتخاب تامين كننده استفاده كردند.
از ديگر مدلها مي توان به مدلهاي آماري اشاره كرد كه توسط رانن[30] و يا به مدل شبيه سازي ارايه شده توسط تامپسون [31] اشاره كرد.
سارکار و موها پاترا[32] از دو عامل عملکرد و قابلیت برای ارزیابی تامین کنندگان , با هدف کاهش تعداد آن بهره جستند و به دلیل ابهام موجود در مشخصات تامین کنندگان , از رویکرد مجموعه های فازی برای رتبه بندی تامین کنندگان استفاده کردند.
چن [33]و همکارانش یک رویکرد سلسله مراتبی را بر پایه مجموعه های فازی برای انتخاب تامین کنندگان استفاده کردند. آنها از متغیرهای زبانی برای تعیین نرخ و وزن عوامل استفاده کردند که می توانست بصورت اعداد فازی مثلثی یا ذوزنقه ای بیان گردد.در نهایت از روش تاپسیس برای رتبه بندی استفاده کردند. فلورز و لوپز[34] برای مشخص کردن قابلیت تامین کنندگان در تولید ارزش برای مشتریان ,یک مدل فازی چندگانه پیشنهاد دادند . آنها 14 عامل مهم از بین 84 عامل , که نتیجه پرسش از مدیران بخش خرید در امریکا بود, برای ارزیابی تامین کنندگان استفاده کردند.
ژانگ گوژنگ[35] یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره بر اساس مجموعه های فازی پیشنهاد داد.وی از نرخ و وزن عوامل متغیرهای زبانی استفاده کرد و برای رتبه بندی گزینه ها از درجه شباهت و احتمال فازی بهره گرفته است.
ونگ[36] یک رویکرد تلفیقی فازی و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب تامین کنندگان استفاده نمود. چان و کومار[37] نیزاز مدل تلفیقی فازی و AHP برای انتخاب تامین کنندگان بهره جستند.
بویلا کوا[38] و همکارانش از تکنیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD)برای انتخاب تامین کننده استفاده کردند.کوانگ [39]و همکارانش برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان از روش تلفیقی مجموعه های فازی و Smart استفاده کردند.همچنین چاو و چانگ[40] از این روش تلفیقی برای ارزیابی تامین کنندگان یک شرکت تولید سخت افزارET استفاده کردند.
در داخل كشور نيز تحقيقات و مقالات فراواني انجام گرفته كه اكثرا بصورت مطالعه موردي مي باشد.كه مي توان به ارايه مدل تصميم گيري به كمك تركيب روش فرايند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني توسط دكتر جعفر رزمي و دكتر مسعود رباني و سعيد كرباسيان اشاره كرد و يا به مدل تصميم گيري فرآيند تحليل شبكه اي فازي توسط دكتر عالم تبريزي و محمد باقر آذر اشاره كرد.
فصل سوم
روششناسی پژوهش
3-1- مقدمه
براي پاسخگويي به سوالات تحقيق و نتيجهگيري در خصوص دادههاي جمعآوريشده در مورد تحقيق، ورودي اساس و پايه محقق ميباشد و در نهايت محقق بايستي با توجه به دادههاي گردآوريشده در خصوص رد يا تاييد فرضيهها و پاسخگويي به سوالات بعدي اقدام نمايد. اما همانگونه كه آشكار و محرز ميباشد، دادهها، اطلاعات خام و غيرقابل اتكايي ميباشند كه جهت تبديلشدن اطلاعات قابل استفاده بايستي تحليل گردند، تا با تبديل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصميمگيري نمود (نادري و سيف نراقي، 1374؛ 75).در این بخش علاوه بر روش عمومی مطالعه، مسئله شیوه جمع آوري داده هاي مورد نیاز(ابزارجمع آوري داده ها)براي حل مسئله و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها مطرح می شود. در ابتدا ،روش انجام تحقیق و سپس چارچوب نظري پژوهش تبیین می گردد و در ادامه جامعه ونمونه آماري،روش نمونه گیري ،مدل سنجش و جمع آوري اطلاعات،مراحل انجام تحقیق جهت تحلیل و پردازش اطلاعات بررسی و تبیین می گردد.
3-2- روش تحقیق
محقق پس از تهيه و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فكر انتخاب روش تحقيق باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق، اين است كه مشخص گردد براي بررسي موضوعي خاص چه روش تحقيقي لازم است و محقق چه روش يا شيوهاي را اتخاذ كند تا هرچه دقيقتر و سريعتر به پرسش يا پرسشهاي مورد نظر دست يابد.
با توجه به اين كه تحقيق حاضر، به جمعآوري اطلاعات براي آزمون فرضيهها يا پاسخ به سوالهاي مربوط به وضعيت فعلي ميپردازد، لذا روش تحقيق به كار رفته در اين طرح، توصيفي از نوع پیمایشی است.
“تحقيق توصيفي” شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي ميتواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياريدادن به فرآيند تصميمگيري باشد (سرمد و همکاران، 1385؛ 81).
همچنین پژوهش حاضر بر مبنای هدف، پژوهشی کاربردی محسوب میشود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي است زیرا یافته هاي حاصل از این پژوهش، مبناي توصیه های پیشنهادي براي مدیریت شرکتهاو موسسات تولیدی در سطح کشور خواهد بود.
3-3- روش گردآوري اطلاعات
مرحله گردآوري اطلاعات، آغاز فرآيندي است كه طي آن محقق يافتههاي ميداني و كتابخانهاي را گردآوري ميكند و به روش استقرايي به طبقهبندي و سپس تجزيه و تحليل آنها ميپردازد و فرضيههاي تدوينشده خود را مورد ارزيابي قرار ميدهد و در نهايت حكم صادر ميكند و پاسخ مساله خود را به اتكاي آنها مييابد، به عبارتي محقق به اتكاي اطلاعات گردآوري شده واقعيت و حقيقت را آن طور كه هست، كشف مينمايد. بنابراين اعتبار اطلاعات اهميت زيادي دارد. زيرا اطلاعات غيرمعتبر مانع از كشف حقيقت و واقعيت ميگردد و مساله موردنظر به درستي معلوم نميگردد (حافظنيا، 1377؛ 162).
3-3-1- روش كتابخانهاي
از اين روش براي جمعآوري اطلاعات در زمينه ادبيات و پيشينه تحقيق استفاده گرديد. لذا با مطالعه كتابها، مقالات و تحقيقهاي ديگر پژوهشگران و جستجو در اينترنت، اطلاعات مورد نظر، جمعآوري گرديد.
2-3-3- روش ميداني
از آنجايي كه پژوهش حاضر از نوع توصيفي ميباشد، همچون بسياري از مطالعات توصيفي مشابه براي جمعآوري اطلاعات موردنظر در آزمون فرضيهها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده گرديده است.
بهطور معمول چهار ابزار عمده برای جمعآوري دادهها وجود دارند؛ هریک از این ابزار، خود شامل انواعی هستند که کاربردهای ویژهای برای تحقیقات خاص دارند؛ این ابزارها عبارتند از:
1-2-3-3- بررسی مدارک و اسناد
الف– دادههای موجود در اسناد تحقیقات گذشته
ب– آمارهای رسمی
ج– آمارهای غیررسمی
د– مدارک و اسناد سازمانی
2-2-3-3- مشاهده

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir