فایل دانشگاهی – اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش93 MADM فازی- …

1-9 ابزار گردآوري اطلاعات
ابزارهاي گردآوري عبارتند از :
1-9-1 مطالعه :
جهت گردآوري مفاهيم اوليه و مفروضات تئوريك
1-9-2 مشاهده و بررسي اسناد :
جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز در ارتباط با رابطه بين داده ها و ستاده ها .
1-9-3 مصاحبه تخصصي :
جهت استفاده از نظرات كارشناسان مربوطه با موضوع تحقيق و كسب اطلاعات مورد نياز.
1-9-4 فيش برداري :
جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع و مقالات مرتبط با موضوع تحقيق.
1- 10روش های تجزیه و تحلیل
روش تصمیم گیری با شاخص های چند گانه: در مواقعی کاربرد دارد که گزینه ها از قبل تعیین شده باشند و هدف انتخاب یکی از گزینه ها ی موجود از طریق مقایسه آنها در حضور شاخص های متعدد تاثیر گذار بر ارجحیت گزینه هاست. در بین روش های گوناگونی که در حوزه تصمیم گیری با شاخص های چند گانه وجود دارد، روش ANP برای این تحقیق انتخاب شد. روش فوق توسط ساعتی ابداع شده و تفاوت آن با روش های دیگر به بررسی روابط داخلی و بیرونی میان معیارها و شاخص ها بر می گردد . نرم افزار آن نیز Super decicion می باشد . TOPSIS روشی است که با آن می توان مساله تحلیلی در تصمیم گیری با شاخص های چندگانه را به عنوان سامانه ای هندسی در نظر گرفت که در آن m گزینه با n معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد نرم افزار تجزیه و تحلیل آن Topsis می باشد .
1-11 قلمرو تحقیق
1-11 -1 قلمرو مكاني تحقيق:
اين تحقيق در کارخانه ی شرکت صنعتی نیرو محرکه واقع در شهر صنعتی البرز در استان قزوین انجام گرفته است.
1-11 – 2 قلمرو زماني تحقيق :
اين تحقيق از اواخر مرداد 1393 تا اواسط دی ماه1393 صورت پذیرفت.
1-11- 3 قلمرو موضوعي تحقيق:
بررسي و الويت بندي تامين كنندگان و ارايه يك مدل براي انتخاب بهترين تامين كنندگان در شركت صنعتی نیرو محرکه می باشد .
1-12 نوآوری تحقیق
با توجه به این که اندازه گیری شاخص های مرتبط با تامین کنندگان و ارتباط بین شاخص ها در تکنیک های گذشته به صورت دقیق امکان پذیر نبوده ، در این تحقیق با استفاده از تکنیک ANP و Topsis برای انتخاب تامین کنندگان با در نظر گرفتن تمامی شاخص های مربوطه و وابستگی بین آنهاسعی می شود بهترین تامین کننده انتخاب شود.
1-13 تعاریف متغیرها واصطلاحات کلیدی:
تصميم گيري چند شاخصه ، فرایند تحلیل شبکه ای ، تئوری فازی ، مدیریت زنجیره تامین ، تامین کننده و تاپسیس
تصميم گيري چند شاخصه[5](MADM):
در يك تعريف كلي تصميم گيري چند شاخصه به تصميمات خاصي(از نوع ترجيحي) مانند ارزيابي و اولويت گذاري ويا انتخاب از بين گزينه هاي موجود كه بايد بين چند شاخص متضاد انجام شود اطلاق مي- گردد(اصغر پور 1388,191)
فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)[6]:
یک روش تصمیم گیری چند معیاره است و زمانی کاربرد دارد که وابستگی بین گزینه ها یا معیارها دارای اهمیت باشد(اصغر پور،1389)
تئوري فازي: اين تئوري براي شرايط متغير وشرايط غير قابل مقايسه بودن استفاده ميگردد و ميتواند به ابهام موجود در عبارت هاي زباني نظر دهندگان كمك كند (Semih,2009)
TOPSIS[7]
یک روش تصمیم گیري چندمعیاره و کاربردي است که آلترناتیوها را با توجه به مقادیر داده هاي آنها در هر معیار و وزن معیارها مورد مقایسه قرار میدهد.(پرهیزکاري، 1387)
الویت بندی
ارجحیت دادن یک گزینه و مرتب کردن آن از نظر اهمیت بیشتر مورد نظر می باشد.(آزاد 1382 )
منطق فازی
بنیاد منطق فازی بر شالوده نظریه مجموعه های فازی استوار است.این نظریه تعمیمی از نظریه کلاسیک مجموعه ها در علم ریاضیات است.در تئوری کلاسیک عضویت عناصر از یک الگوی صفر و یک و باینری[8] تبعیت می کند.اما در تئوری فازی این مفهوم را بسط می دهد و عضویت درجه بندی شده را مطرح می نماید.
تامین کننده[9]
کسی است که بخشی از کالا و خدمات مورد نیاز یک سازمان را جهت تولید محصول یا ارائه خدمات به مشتری تامین می کند. .(غضنفری، 1385)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است