اهمیت و فوائد بازی در رشد کودکان

اهمیت و فوائد بازی
اهمیت و فوائد بازی را به بیان دکتر مظلومی خاتمه بخش بررسی اجمالی بازی قرار می‌دهیم :
بازی بچه‌ها
– در ابتدا آشنایی با محیط است – سپس تجربه برای به کارگیری کاربردها است.
– و بعد فرهنگ پذیری است – و بالاخره همه تعلیم است و همه تربیت
پس بازیها در فرزند همه درس اند و بسیار مهم، ‌در حالیکه برای بزرگها تنها واسطه رفع خستگی توانند بود.
رشد و تکامل شخصیت مطلوب
منظور از شخصیت مطلوب یا سالم در فرهنگ روان شناسی این است که فرد از هر لحاظ نضج یافته باشد و چنین فردی را می‌توان از ویژگیهای زیر تشخیص داد :
می‌تواند مستقل باشد و روی پای خود بایستد.
به خویشتن همچون یک شخص ارزش می‌دهد.
می‌کوشد با واقعیت روبرو شود واز واقعیت‌های زندگی بیشتر آگاهی یابد.
از امنیت خاطر، اعتماد به نفس، شجاعت و شهامت برخوردار است.
می‌تواند عواطفش را با خوشی و آرامی‌بیان نماید و در حالت هیجانی افراطی نیست.
بین افکار و اعمالش هماهنگی وجود دارد.
ارزشها را به روشنی در می‌یابد.
از زندگی اجتماعی شایسته‌ای برخوردار است.
می‌تواند از استعدادهایش بهتر بهره بردرای کند.
به نظم و نظافت و انضباط و ضرورت مقررات و برنامه‌ریزی معتقد است.
شخصیت هر فرد که نمایانگر وحدت و هویت در حال تکامل اوست که گاهی از آن با اصطلاح « خود » تعبیر می‌شود پیوسته تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار دارد و اگر این عوامل سودمند باشند شخصیت از سلامت لازم برخوردار خواهد شد و اگر ناسودمند باشند به بیماری شخصیت منجر خواهد شد.
از جمله عوامل بسیار مؤثر در رشد و تکامل سالم شخصیت کودکان و نوجوانان فعالیتهای فوق برنامه هستند مشروط براینکه درست انتخاب و تنظیم و اجرا شوند. »
چنین تفکراتی موجب رشد انسانها و فطرت پاک خداجویشان گردیده است براساس چنین هدفها و محتوایی که ذکر شده است پرواضح است اردوهای تربیتی می‌تواند در جهت تحقق صفات عالیه انسانی گردد.
برگزاری اردوها در سطح مناطق می‌تواند به پرورش جسم و نفس در راستای برآوردن خواسته‌های افراد در حد اعلا و زمینه را جهت تطبیق انسان با محیط خود فراهم سازد و همچنین با بالا بردن سطح قابلیتهای جسمانی و روحی و مهارتهای اجتماعی فرد را در جهت لذت جویی سالم از زندگی و آینده آماده نماید.