انواع حدود و جرایم مستوجب اون در قوانین کیفی "

انواع حدود و جرایم مستوجب اون در قوانین کیفی:  “

حد چیه؟ حد مجازاتیه که نوع، میزان و کیفیت اون در شرع مقدس اسلام تعیین شده. پس دادگاه نمیتونه کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی رو تغییر یا مجازات رو کاهش بده یا تبدیل و ساقط کنه. از اون جهت که حدود مجازاتی ثابت و لایتغیرند، تنها از راه توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل سقوط، کاهش یا تبدیل هستن. همراه ما باشین، در این مقاله با تعریف و انواع حدود آشنا می شید.

 

حد در اسلام

برابر با ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد، انجام دهنده در صورتی مسئوله که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به احترام شرعی رفتار اجرایی هم آگاه باشه. پس هروقت متهم ادعای از دست دادن علم، قصد یا وجود یکی از مشکلات مسئولیت کیفری رو در زمان ارتکاب جرم کنه، درصورتی که احتمال صدق گفتار اون داده شه یا اون ادعا کنه که اقرار اون با تهدید و ارعاب (ترساندن) یا شکنجه گرفته شده، ادعای نامبرده بی نیاز به بینه (شاهد) و سوگند پذیرفته می شه. اقرار در صورتی اعتبار شرعی داره که پیش قاضی در محکمه صورت پذیرد. اما در جرایم محاربه و افساد فی الارض و انواع جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیس و دادگاه موظف به بررسی و تحقیقه.

بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی به موضوع، از شرایط مسئولیت کیفری هستن. پس دیوونه، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به انجام کاری می شه)، در حدود بی مسئولیت کیفری هستن. در مورد احترام شرعی رفتار اجرایی هم میشه گفت انجام دهنده باید بدونه و آگاه باشه که شارع مقدس، ارتکاب بعضی از اعمال رو حرام کرده و واسه اونا ضمانت اجرا تعیین نمودهه. به بیان آسون تر، در تموم جرایم مستوجب حد، شخص باید بدونه که رفتارش جرمه و احترام شرعی داره، پس اگه نداند که اون عمل حرامه مجازات نمی شه؛ مثل اونکه انجام دهنده قوادی بگه من می دونم قوادی جرمه، اما نمی دونستم حرامه! این مطلب در علم حقوق با عنوان «جهل حکمی» شناخته می شه. پس جهل حکمی در کلیه ی جرایم مستوجب حد رافع، مسئولیت کیفریه.

انواع حدود و جرایم مستوجب حد

۱. حد اعدام

در مورد جرایم زیر حد اعدام اجرا می شه:

زنا

زنا یعنی جماع (نزدیکی) مرد و زنی که علقه ی زوجیت (رابطه زوجیت) بین اونا نباشه و از موارد وطی به شبهه هم نباشه. مراد از وطی به شبهه اینه که دو طرف به فکر وجود رابطه قانونی، با همدیگه جماع کنن، درحالی که واقعا اینجور رابطه ای وجود نداشته باشه. هروقت دو طرف یا یکی از اونا نابالغ باشه، زنا محقق می شه، اما نابالغ مجازات نمی شه و طبق مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شه. پس بلوغ شرط تحقق زنا نیس و حتی اگه یکی از دو طرف به سن بلوغ نرسیده باشه، زنا محقق میشه. لازم به ذکره که سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تموم قمری و در دختران ۹ سال تموم قمریه. حد زنا در این موارد اعدامه:

 1. زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیهه.
 2. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانیه.
 3. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانیه.
 4. زنای به عنف و اکراه از طرف زانی که موجب اعدام زانیه.

لواط

لواط یعنی دخول اندام تناسلی مرد (به اندازه ختنه بعضی وقتا) در دبر آدم مذکر. حد لواط واسه فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدامه. حد لواط واسه مفعول درهرحال اعدامه.

تفخیذ

قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانا یا نشیمنگاه آدم مذکره. در تفخیذ اگه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشه حد فاعل اعدامه.

سب النبی

هرکی پیامبر گرامی اسلام (ص) یا هر یک از انبیای عظام الهی رو دشنام بده یا قذف کنه ساب النبیه و به حد اعدام محکوم می شه.

سرقت حدی

حد سرقت در مرتبه چهارم، اعدامه.

محاربه

یعنی کشیدن اسلحه به قصد جون، ثروث یا ناموس مردم یا ترساندن اونا به نحوی که موجب ناامنی محیط شه. یکی از حدود جرم محاربه، اعدامه و قاضی در انتخاب اون مختاره.

افساد فی الارض

هرکی که به طور گسترده انجام دهنده جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و خراب کردن، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا برقرار کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در اونا شه، به دسته ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود ضرر کلی به تمامیت جسمی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا باعث گسترش ی فساد یا فحشا در حد وسیع شه، مفسد فی الارض حساب و به حد اعدام محکوم می شه.

بغی

گروهی که در مقابل پایه نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنن باغی حساب و در صورت استفاده از اسلحه به اعدام محکوم می شن.

۲. حد رجم (سنگسار کردن)

حد رجم تنها درمورد جرم زنا قابل اعماله، توضیح اونکه حد زنا واسه زانی محصن و زانیه ی محصنه رجمه. احصان در هر کدوم از مرد و زن به راه زیر محقق می شه:

 • احصان مرد یعنی اونکه دارای همسر دائمی و بالغ باشه و درحالی که عاقل و بالغ بوده، از راه قُبُل با اون در حال بلوغ جماع کرده باشه و هر وقت بخواد امکان جماع از راه قبل رو با اون داشته باشه؛
 • احصان زن یعنی اونکه دارای همسر دائمی و بالغ باشه و درحالی که بالغ و عاقل بوده با اون از راه قبل جماع کرده باشه و امکان جماع از راه قبل رو با شوهر داشته باشه.

۳. جلد (شلاق زدن)

در مورد جرایم زیر حد جلد اجرا می شه:

 1. زنا: حد زنا واسه زانی محصن و زانیه ی محصنه رجمه، در صورت محال بودن اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی، اگه جرم با بینه ثابت شده باشه، موجب اعدام زانی محصن و زانیه ی محصنه و درغیراین صورت موجب صد ضربه شلاق حدیه.
 2. در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، اگه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشه، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق حدیه.
 3. مردی که همسر دائمی داره، هروقت قبل از دخول، انجام دهنده زنا شه حد اون صد ضربه شلاقه.
 4. حد زنا در مواردی که انجام دهنده غیرمحصن باشه، صد ضربه شلاقه.
 5. حد لواط واسه فاعل در صورت نبود وجود شرایط احصان صد ضربه شلاقه.
 6. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاقه و فرقی بین محصن و غیرمحصن نیس.
 7. حد مساحقه صد ضربه شلاقه. مساحقه یعنی اونکه آدم مؤنث اندام تناسلی خود رو بر اندام تناسلی همجنس خود بذاره.
 8. قوادی عبارته رساندن دو یا چند نفر واسه زنا یا لواط. حد قوادی واسه مرد ۷۵ ضربه شلاقه.
 9. حد قذف ۸۰ ضربه شلاقه. قذف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، گرچه مرده باشه.
 10. حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاقه.

۴. تبعید

درمورد جرایم زیر حد تبعید اعمال می شه:

 1. زنا: هروقت مردی که همسر دائم داره، قبل از دخول انجام دهنده زنا شه، حد اون صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمریه.
 2. یکی از انواع حدود مربوط به جرم محاربه تبعیده و قاضی در انتخاب اون مختاره.

۵. قطع دست

 1. یکی از انواع حدود جرم محاربه قطع دست راست و پای چپه که قاضی در انتخاب کردن اون مختاره.
 2. حد سرقت در مرتبه اول قطع چار انگشت دست راست سارق از انتهای اینه، طوری که انگشت شست و کف دست بمونه و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگیه، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح بمونه.

۶. صلب

یکی دیگر از انواع حدود جرم محاربه صلبه که قاضی در انتخاب اون مختاره.
1