انواع آئین نامه مدارس و مشخصه های آئین نامه اجرایی مدارس

انواع آئین نامه مدارس :
به منظور اجرای برنامه های هر یک از دوره های تحصیلی و برقراری نظم در مدارس، آئین نامه های متفاوتی از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش گذشته و اجرا شده است. آئین نامه های مدارس متعدد بوده اند.(صافی،1379)
از جمله :
1-آئین نامه آموزشی (اجرایی)
2-آئین نامه امتحانات
3-آئین نامه تخلفات امتحانی
4-آئین نامه انظباطی
5-آئین نامه بهداشت محیط مدارس
6-آئین نامه مصرف شهریه دانش آموزان
7-آئین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان
8-آئین نامه انجمن اولیا و مربیان واحدهای آموزشی
مشخصه های آئین نامه اجرایی مدارس :
آئین نامه آموزشی یا اجرایی مدارس در سال تحصیلی 79-1378 در جلسه های کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و پس از تصویب به صورت آزمایشی برای اجرا به مناطق کشور ابلاغ شده است.
در سال تحصیلی 80-1379 مجددا” مواد این آئین نامه بنا بر مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفت مطرح شد و در جلسه 652 مورخ 20/5/1379 شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاحاتی به تصویب رسید و برای اجرا در کلیه مدارس کشور ابلاغ شد.
در این آئین نامه در باره مفاد زیر بحث و بررسی شده است :
1-تعریف مدرسه و نام مدارس
2-ارکان مدرسه
3-مقررات مربوط به ثبت نام و انتقال دانش آموزان
4-مقررات مربوط به شرایط بهداشتی و ایمنی مدارس
5-پوشش و لباس دانش آموزان
6-مقررات انضباطی دانش آموزان
7-امور مالی مدارس
مفاد این آئین نامه موید این نکته است که در آئین نامه اجرایی مدارس مباحث مربوط به آئین نامه آموزشی، آئین نامه انضباطی، آئین نامه مالی، آئین نامه انجمن اولیا و مربیان مدارس، آئین نامه بهداشتی و ایمنی مدارس با هم مطرح شده است و این آئین نامه مربوط به دوره های تحصیلی (ابتدایی،متوسطه اول و متوسطه دوم ) است.