اماکن و تاسیسات ورزشی و اثر آن بر اذتقای کیفی ورزشی

اماکن و تاسیسات ورزشی:
محیط ورزشی یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می‌رود. فقدان و کمبود اطلاعات و تسهیلات ورزشی مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کندی پیشرفت ورزشکار می‌شود در صورتی که این مشکل برطرف شود بعید به نظر می‌رسد که ورزشکاران بتوانند به بالاترین سطح توانمندی خود برسند. سرانه فضاهای ورزشی در کشور 52/0 متر مربع است که از این مقدار 46/0 متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی روبار و 06/0 متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی سرپوشیده می باشد. به ازای هر یک میلیون نفر 161 باب فضای ورزشی شامل 69 باب فضای ورزشی روباز و 92 باب فضای ورزشی سرپوشیده وجود دارد. از نظر فضای سرپوشیده و روباز نیز دو منطقه آب و هوای معتدل خشک و سرد بیشترین سهم را دارند. حداقل سرانه فضاهای ورزشی جهان 3 مترمربع است. با توجه به 52/0 درصدی، ایران برای دستیابی به این سرانه 48/2 متر مربع کمبود دارد که با افزایش جمعیت 70 میلیون نفری ایران، کل فضای ورزشی مورد نیاز برای دستیابی به حداقل سرانه جهانی 65 هزار هکتار می باشد.
یکی از موارد مهم در بررسی وضعیت تجهیزات ورزشی، سرانه تجهیزات ورزشی است که متاسفانه اطلاعات مربوط به ایران در این زمینه هنوز اعلام نشده است. تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است. بدون وجود وسایل و محیط‌های مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه مطلوب در امر ورزش دست یافت. [13]