ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های …

پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوطه از نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل، جهت طبقه‌بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها استفاده‌شده است و درنهایت از نرم‌افزار LISREL برای استفاده از روش تحلیل عاملی و نرم‌افزار Spss برای سایر روش‌های آماری مورداستفاده در این تحقیق استفاده‌شده است.
فصل چهارم:
یافته‌های تحقیق
 
مقدمه‏
در هر پژوهش تحلیل نتایج به‌دست‌آمده از مرحله گردآوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین مراحل پژوهش بشمار می‌آید، چراکه دستاورد تحقیق چندماهه و حتی چندساله محقق که حاصل مطالعات نظری، پیشینه پژوهش‌های دیگر، تهیه ابزار گردآوری داده‌ها، رفتن به میدان و جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد، به آزمون گذاشته می‌شود و برای او آشکار می‌گردد که پیش‌فرض‌های حاصل از مطالعاتش تا چه حد معتبر و دقیق بوده‌اند.
این بخش از پژوهش به دو قسمت تقسیم شده است:
1-توصیف داده‌ها 2- تحلیل داده‌ها
در بخش اول پس از تعیین و نحوه‌ی انتخاب متغیرهای اصلی پژوهش به توصیف داده‌ها با استفاده از جداول فراوانی و آماره‌های توصیفی داده‌ها پرداخته‌شده است. سپس به تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش پرداخته و درنهایت رتبه‌بندی هر یک از متغیرهای تحقیق از طریق آزمون فریدمن صورت پذیرفته و اولویت آنان مشخص شده است.
توصیف جامعه بر اساس متغیرها
جامعه‌ی آماري این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات آن‌ها در بازه زمانی تحقیق موجود می‌باشد. ازآنجاکه در این تحقیق کل صنعت مواد داروئی را بررسی می‌کنیم لذا در این پژوهش نمونه‌گیری صورت نمی‌پذیرد، و ازآنجاکه نمونه‌گیری انجام نمی‌پذیرد، کل جامعه به‌عنوان جامعه انتخاب می‌گردد. بنابراین براي دوره‌های 1388 تا 1392 تعداد 22 شرکت و درمجموع 110 داده -سال، به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.
در این بخش از گزارش تحقیق، داده‌ها یا متغیرهای تحقیق بر مبنای استفاده از شاخص‌های آماری مرکزی، پراکندگی و نسبی توصیف‌شده است. نتایج توصیف یافته‌ها در جدول شماره 1-4 آورده شده است. در این جدول، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق محاسبه شده است. کل مشاهدات در هرسال بر مبنای فرمول تعیین حجم نمونه تصادفی به ازای هرسال برابر با 22 و در یک دوره 5 ساله (88 تا 92) برابر با 110 سال-شرکت بوده که از جدول توصیف داده‌ها به ازای متغیرها حذف شده است. شاخص‌های آماری محاسبه شده در این جدول شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه است که در جدول 1-4 به شرح زیر ارائه گردیده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

جدول (1-4): توصیف یافته‌های تحقیق
شرح نام متغیر کمینه بیشینه متوسط انحراف معیار ضریب چولگی ضریب کشیدگی
اهرم مالی 0/18 0/89 0/58 0/164 -0/43 -0/32
رشد شرکت