اثربخشی درمان بزرگسالان اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

اثربخشی درمان بزرگسالان اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

  • در گروه دارو درمانی 82% کودکان به سطح عادی رسیدند و فقط 15 تا 18% نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی را داشتند.
  • در گروه درمان روانی- اجتماعی و گروهی که تحت درمان استاندارد در جامعه بیمار بودند و هیچ گونه دارویی مصرف نمی کردند 67% به سطح عادی رسیدند و ملاک‌های دیگر تشخیصی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی را نداشتند.کانرز و جت [ترجمه علیزاده، 1387].

ساختار جلسات درمان شناختی-رفتاری

مداخلات شناختی رفتاری در 2 قالب مداخلات شناختی و مداخلات رفتاری می باشد. که مداخلات شناختی 6 شاخص یا مهارت را در بر می گیرد:

تغییرات شناخت:تغییرات شناختی[1] یا تغییر دادن افکار یک فرد در سطح افکار خودکار شروع می شود. توجه کردن به این گونه افکار و یادگیری کنترل اثرات آنها، برای بسیاری از بیماران اغلب تجربه ای جدید است و این تجربه به آنها کمک می کند تا اثرات سبک شناختی شان را بشناسند.

تجارب شخصی و تمرین مهارت ها:تجارب جدید روشی برای تغییر دیدگاه فرد است، به خصوص در هنگام کار با راهبردهای جبرانی که به شدت یا باورهای اساسی و طرحواره ها مرتبطند. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].

مدیریت مسئله و تصمیم گیری:اصطلاح مدیریت مسلئه نشان میدهد که چندین مشکل وجود دارد که برای آنها راه حل های ایده آلی وجود ندارد در عوض راه هایی وجود دارد که می توان با موقعیت ها مقابله کرد تا پیامدهای منفی مشکلات را به حداقل رساند.

تاب آوری:تاب آوری عبارت است از: حفظ تمرکز و دنبال کردن اهداف شخصی در مواجهه با مشکلات وموانع قابل حل.

تمرکز بر اجرا در مقابل تمرکز بر هدف:چارچوب شناختی هر فرد به شدت بر این که چگونه موقعیت های مختلف را تجربه و آنها را کنترل کند تأثیر می گذارد. پذیرش یک دیدگاه متمرکز بر اجرا[2] به افراد کمک میکند تا انجام کارها را دنبال کنندو آنها را به پایان برسانند [گلویتز، 1999؛ گلیوتز و شال، 1998].

تغییر باورهای اساسی و طرحواره ها:طرحواره ها و باورهای اساسی قسمتی از فرایند معنادهی به تجاربند که عمدتاً در دوران کودکی به وجود آمده اند. درمان شناختی رفتاری به این گونه افراد کمک می کند تا روش های مقابله ای بهتری را در محیط فعلی خود بیاموزند.

مداخله های رفتاری

فعال سازی رفتاری برای کاهش اهمال کاری: اهمال کاری فرصت بدست آوردن حس شایستگی و داشتن مهارت در مواجهه و کنترل بسیاری از تکالیف روزانه زندگی را سلب می کند. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].

مدیریت زمان:بارکلی[3]، مورفی[4] و بوش[5] (2001)، مدیریت ضعیف زمان در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی ، نتیجه ادراک ضعیف گذشت زمان ارزیابی نادرست میزان زمان لازم برای تکمیل تکالیف مختلف و برنامه ریزی و اولویت بندی مهارت هاست ( به نقل از رامسی، ترجمه مشهدی، 1390].

مهارت های سازماندهی: افراد مبتلا به این اختلال با بیش- تعمیم دهی این گونه اشتباهات آن را دلیلی مبنی بر شکست شخصی خود می دانند. تکالیف این افراد در درمان شناختی رفتاری (CBT) این است که این اشتباهات را به عنوان بخشی از مسیر تشکیل مهارت در نظر گیرند. بنابراین، مشکلات سازمان دهی با دیدگاه مدیریت مشکل با همکاری بیمار مورد بررسی قرار می گیرند.

مهندسی محیط: رویکرد برنامه ریزی محیطی را باید با توجه به به محیط بیمار و آسیب پذیری خاص او نسبت به محرک های ایجاد کننده حواس پرتی تنظیم کرد.

جرات ورزی: جرأت ورزی شامل حمایت از خود و استفاده از منابع حمایت های موجود برای حداکثر استفاده بردن از توانایی های خود برای مقابله است. رامسی [ترجمه مشهدی،1390].

Cognitive Modification

Implementation- Focused

Barkley

Murphy

Bush