دانلود پایان نامه حقوق در مورد امر به معروف و نهی از منکر

می گردد. تعیین ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمین در سقیفه بنی ساعده با تمسک به سنت عربی یعنی ارجاع به نظر شورای بزرگان که سبب نامگذاری مذهب اهل سنت بدین نام گردید و حجران حضرت علی (ع) از... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه حقوق در مورد انقلاب اسلامی ایران

بازدارنده از تعزیرات شرعی را از دیدگاه مخالفان بتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود: الف) قلمروی تعزیربه زعم مخالفین، در فقه جزایی درباره قلمروی تعزیر پنج قول دیده می شود:1. فقط در موارد... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

نیز اقوال فراوان است. معهذا تنها نظر عده معدودی از فقهاست که در پذیرش نوع دیگری از مجازات ها که ما آن را به نام مجازات بازدارنده می شناسیم ذیل عنوان کلی تعزیر قابل تمسک می باشد. از... متن کامل

Read More