دانلود پایان نامه حقوق در مورد انقلاب اسلامی ایران

بازدارنده از تعزیرات شرعی را از دیدگاه مخالفان بتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود: الف) قلمروی تعزیربه زعم مخالفین، در فقه جزایی درباره قلمروی تعزیر پنج قول دیده می شود:1. فقط در موارد... متن کامل

Read More

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

نیز اقوال فراوان است. معهذا تنها نظر عده معدودی از فقهاست که در پذیرش نوع دیگری از مجازات ها که ما آن را به نام مجازات بازدارنده می شناسیم ذیل عنوان کلی تعزیر قابل تمسک می باشد. از... متن کامل

Read More