حرف اخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... متن کامل

Read More

منابع مقاله با موضوع مبارزه با مواد مخدر، پناهندگان، مواد مخدر

gubernatorial در فارسی به فرماندار و فرمانداری ترجمه می‌شوند.وظایف و مسئولیت های استانداران و فرمانداران در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه... متن کامل

Read More

منابع مقاله با موضوع عدم تمرکز، بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، ارزش درک شده

تقویت مستندسازی که نوعی استاندارد سازی است می پردازد.* انسجام فکری ایجاد می کند.* از دخالت ذهنیت در کار جلوگیری به عمل می آورد. (سلطانی، 1382)2. تقویت خود نظارتی:خود نظارتی یکی از ابعاد... متن کامل

Read More

منابع مقاله با موضوع عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد، ارزش درک شده

نمودن امور اداری فراهم می گردد.دهه 1980: با به وجود آمدن سیستمهای مکانیزه اداری،داده ها، صوت، متن و تصویر با یکدیگر ترکیب می شوند و با اختراع سخت افزار و بسته های نرم افزاری چند منظور... متن کامل

Read More

منابع مقاله با موضوع پردازش اطلاعات، منابع سازمان، ساختار دانش، اقتصاد خرد

جامعه.بر اساس این تعریف، سیستم اطلاعات محدود به سازمان نمی شوند و می توانند در محدوده ای وسیع تر از سازمان، به عنوان مثال یک شهر نیز موضوعیت یابند.خیلی از سیستمهای اطلاعات کاملا... متن کامل

Read More

منابع مقاله با موضوع عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، عصر اطلاعات

شاهد فناوری اطلاعات بوده است (Kanter, 1987). سابقه کامپیوتر به معنای اعم به چرتکه و ماشین های حساب بر می گردد. ولی در مفهوم خاص منظور کامپیوترهای رقمی است که در دهه 1940 پا به عرصه وجود گذاشته... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع جنسی، فیزیکی، میانگین، توزیع

قله است . در مرحله بعد خشونت اقتصادی دسته بندی شد که نتایج آن در جدول (17 – 4) نشان داده شده است :جدول( 17-4 ): توزیع میزان خشونت اقتصادیمیزان خشونت اقتصادیفراوانیدرصددرصد فراوانی... متن کامل

Read More

پایان نامه رایگان با موضوع عزت نفس، رفتار پرخاشگرانه، کنش و عمل، فرار از منزل

اوست. در اینجا خشونت و قدرت با هم مترادف هستند با این تفاوت که خشونت نوعی قدرت است که هدف خاصی را تعقیب می کند و آن مشخص کردن مرزها و جلوگیری از اعمال یک قدرت دیگر است و در همین معنای... متن کامل

Read More