تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه شعب بانک ملت استان ایلام)- قسمت ۶

۱۹۸۳     گرون راس     کلیه سطوح سازمان و کارکنان را در برمی گیرد/رویکرد رفتاری-ابزاری به بازاریابی داخلی/ایجاد[…]

Read more

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو- قسمت ۶- قسمت 2

مقداری از روی توسط ترانسفرین و α-۲ ماکروگلوبولین منتقل می­گردد. بیشترین روی موجود در خون در اریتروسیت و لوکوسیت­ها می­باشد.[…]

Read more